Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2021

Rozpočet ministerstva na rok 2021

Schválený
rozpočet
(v eurách)

I.

PRÍJMY KAPITOLY

A. Záväzný ukazovateľ

15 984 000

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

208 168 597

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

3 282 219 903

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie

3 073 936 006

z toho:

A.1 prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111+11H)

3 033 345 836

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

40 590 170

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)

162 828 368

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

8 338 776

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy

12 534

č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020

z toho: aparát ústredného orgánu

531

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020

249

z toho: aparát ústredného orgánu

163

A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)

3 883 806

B. Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

C. Prostriedky Európskej únie

208 168 597

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2021

Kód
programu

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

2 789 772 108

07E

Tvorba a implementácia politík

182 004 119

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

40 421 757

06G1S

OP Ľudské zdroje 2014-2020- MPSVR SR

247 305 358

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR (gestor MH SR)

45 189

09706

Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR (gestor MZV SR)

562 000

0AR05

MPSVR SR -Protidrogová politika

50 000

0EK0H

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

22 059 372

Limity vybraných výdavkov:

- dávky sociálnej inklúzie (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom, kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom)

1 664 449 560

- štátom platené poistné

361 784 961

- nesystémové dávky sociálneho poistenia

155 138 101

- 13. dôchodok

310 000 000

- podpora sociálnych služieb

176 597 876

- individuálna štátna pomoc

3 949 256

- národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti

36 472 501

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk