Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2021

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2021

(v eurách)

Položka Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť
31.12.2021
Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY 224 267 897 434 881 964 442 112 824 101,7
A. Záväzný ukazovateľ 15 984 000 15 984 000 18 413 767 115,2
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 208 168 597 418 831 066 422 121 643 100,8
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72) 115 300 66 898 66 898 100,0
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 3 282 219 903 5 073 231 694 5 059 696 468 99,7
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 3 073 936 006 4 654 953 240 4 641 418 053 99,7
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 3 033 345 836 4 589 970 355 4 576 436 123 99,7
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 40 590 170 61 644 734 61 644 734 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 162 828 368 187 851 563 187 572 193 99,9
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 8 338 776 10 763 542 10 760 404 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 649/2020 12 534 14 699 14 642 99,6
z toho: aparát ústredného orgánu 531 740 665 89,9
- administratívne kapacity RO osobitne sledované 249 257 239 93,0
z toho: aparát ústredného orgánu 163 212 177 83,5
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 3 883 806 9 255 351 9 253 161 100,0
z toho: kód zdroja 111 3 883 806 5 917 200 5 915 965 100,0
z toho: kód zdroja 131 0 3 338 151 3 337 196 100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) 115 300 66 898 66 859 99,9
C. Prostriedky EÚ 208 168 597 418 211 556 418 211 556 100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov
07C Sociálna inklúzia 2 789 772 108 3 131 138 823 3 121 124 821 99,7
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD 1 453 409 515 423 515 423 100,0
07E Tvorba a implementácia politík 182 004 119 214 461 746 214 416 491 100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 40 421 757 1 221 140 694 1 218 906 215 99,8
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR 247 305 358 476 955 777 476 955 777 100,0
spolu 06G 287 727 115 1 698 096 471 1 695 861 992 99,9
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR 22 059 372 26 391 446 26 390 441 100,0
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR 45 189 2 544 474 1 303 989 51,2
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 562 000 565 324 565 324 100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika 50 000 33 410 33 410 100,0
D. Limitované prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť 1 664 449 560 1 842 628 038 1 833 806 524 99,5
- štátom platené poistné 361 784 961 416 289 461 416 289 461 100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia 155 138 101 165 138 101 165 137 878 100,0
- 13. dôchodok 310 000 000 305 495 500 305 476 444 100,0
- podpora sociálnych služieb 176 597 876 173 697 876 173 592 180 99,9
- individuálna štátna pomoc 3 949 256 3 211 266 1 122 273 34,9
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 36 472 501 1 217 929 428 1 217 783 942 100,0

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk