Hlavné menu

Sociálny čin roka

Výzva na zasielanie nominácií na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám v roku 2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v tradícii udeľovania Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám. Od roku 2003 oceňuje minister nadštandardné úsilie v oblasti skvalitňovania sociálnych služieb, či vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.).

Na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností , bola v roku 2021 nápomocná, a teda si zaslúži si uznanie a celospoločenskú pozornosť.

Nomináciu môžu poslať obce, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie vo forme vyplneného formulára elektronicky alebo poštou na nižšie uvedené adresy do 6. júna 2022 :

okv@employment.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Odbor protokolu a komunikácie s verejnosťou
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Zaslané nominácie vyhodnotí komisia a spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať najmä na kreativitu, efektivitu a ciele aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister práce ocenenia aj zamestnancom centier pre deti a rodiny, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov centier pre deti a rodiny a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Na stiahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk