Hlavné menu

Budovanie kapacít analytických pracovníkov

 • Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu.
Predkladateľom projektu bolo MV SR, ostatné verejné organizácie, spolu s MPSVR SR, boli v projekte zapojené ako partneri.

Prijímateľ projektu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kód projektu: 314010I760
Výška poskytnutého NFP: 13 864 905,02 EUR
Obdobie realizácie projektu: apríl 2017 – september 2021
Zmluva: CRZ

Národný projekt s názvom „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ bol obsahovo zameraný na posilnenie analytických kapacít v inštitúciách štátnej správy. Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie a zlepšenie analytických útvarov na 14 ústredných orgánoch štátnej správy a vybudovanie analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary zatiaľ nemajú zriadené. Cieľom bolo taktiež prostredníctvom projektu vytvoriť udržateľný rámec fungovania analytických útvarov s dôrazom na konzistentné metodické postupy, kvalitu výstupov, rovnaké pracovné podmienky a zabezpečenie ľudských zdrojov.
Víziou predkladaného projektu bola štátna správa v Slovenskej republike disponujúca analytickými kapacitami, ktoré sú schopné pripravovať relevantné výstupy analytického charakteru vrátane odporúčaní pre tvorbu verejných politík.

Podrobnosti o projekte TU .

 • Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu
prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/ .

Prijímateľ projektu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Kód projektu: 314011D977
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 2 328 202,55 EUR
Obdobie realizácie projektu: máj 2016 – február 2022
Zmluva: CRZ

Hlavná stránka projektu

Predpokladom efektívnej tvorby kvalitných verejných politík je vysoko odborná činnosť analytických útvarov inštitúcií verejnej správy, ktorá si vyžaduje kvalitné ľudské zdroje. Analytické útvary predstavujú relatívne úzky tím špecialistov, predovšetkým s ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu na úrovni tvorcu hospodárskej politiky. Ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení v gescii príslušného ministerstva, ich monitorovanie a hodnotenie.

Cieľom projektu bolo posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu bol realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Do vzdelávacích aktivít sa mohli zapojiť analytickí zamestnanci ministerstiev a niektorých orgánov štátnej správy, zapojených do projektu ako partneri podľa zoznamu nižšie.

Vzdelávanie bolo realizované formou účasti zamestnancov na krátkych kurzoch (väčšinou 1 týždeň) organizovaných najlepšími inštitúciami v zahraničí. Kritériom pre výber inštitúcie bolo umiestnenie na popredných miestach v rebríčkoch Shanghai Academic Ranking of World Universities a RePEc - ekonomické inštitúcie alebo inštitúcia ponúkala kvalitné vzdelávanie v oblasti analýz. Stáže v dĺžke trvania 1 až 4 mesiace mohli byť organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Realizované mohli byť len vzdelávania alebo stáže spĺňajúce kritériá, ktorých cieľom bolo zabezpečiť využiteľnosť nadobudnutých vedomostí a skúseností v práci analytika. Pri výbere vhodných podujatí boli zohľadnené predovšetkým nasledovné požiadavky:

- Vzdelávanie alebo stáž bola v súlade s požiadavkami na budovanie kapacít analytických zamestnancov žiadateľa a partnerov vyplývajúcich z ich poslania a činností.

- Zameranie a obsah podujatí korešpondovalo s potrebami analytických útvarov z hľadiska budovania odborných kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.

- Vybrané vzdelávacie podujatia boli vysoko odborné na medzinárodnej úrovni a boli zabezpečované renomovanými inštitúciami v rámci EÚ a mimo EÚ.

- Účasť na identifikovaných podujatiach a stážach podporil medzinárodný aspekt a možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Partneri:

 1. 1. Finančné riaditeľstvo SR
 2. 2. Kancelária prezidenta SR
 3. 3. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 4. 4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 5. 5. Ministerstvo financií SR (hlavný partner)
 6. 6. Ministerstvo hospodárstva SR
 7. 7. Ministerstvo kultúry SR
 8. 8. Ministerstvo obrany SR
 9. 9. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 10. 10. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
 11. 11. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
 12. 12. Ministerstvo vnútra SR
 13. 13. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 14. 14. Ministerstvo zdravotníctva SR
 15. 15. Ministerstvo životného prostredia SR
 16. 16. Najvyšší kontrolný úrad SR
 17. 17. Protimonopolný úrad SR
 18. 18. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 19. 19. Úrad pre verejné obstarávanie
 20. 20. Úrad vlády SR
 21. 21. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk