Hlavné menu

Posudzovanie sociálnych vplyvov návrhov materiálov predkladaných do pripomienkového konania

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru, ktoré predkladajú ústredné orgány štátnej správy do medzirezortného pripomienkového konania.

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov obsahuje postup a zásady pre posudzovanie v jednotlivých oblastiach vybraných vplyvov. Posudzovanie vplyvov v rámci metodiky vychádza z dostupných údajov a informácií a je vždy hodnotením prínosov, nákladov a vedľajších účinkov zmien, ktoré prináša predkladaný materiál.

Jednotná metodika stanovuje postup ministerstiev a ostatných orgánov verejnej moci pri posudzovaní vybraných vplyvov predkladaných materiálov
  • na rozpočet verejnej správy
  • na podnikateľské prostredie
  • na sociálnu oblasť
  • na životné prostredie
  • na informatizáciu spoločnosti
  • na služby verejnej správy pre občana (od 1. 4. 2016)
  • na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (od 1. 6. 2021)

Dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov vykonáva Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá bola zriadená k 1. októbru 2015.

Dňa 5. 5. 2021 vláda SR svojim uznesením č. 234/2021 schválila Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - aktualizované upravené nové znenie. Cieľom materiálu je zavedenie princípu "ONE IN, ONE OUT", resp. "ONE IN, TWO OUT" v Slovenskej republike, ako i zmena niektorých ustanovení Jednotnej metodiky, ktorých potreba zmeny vyplynula z aplikačnej praxe. V súvislosti so zavedením princípu "ONE IN, ONE OUT", resp. "ONE IN, TWO OUT" bola upravená doložka vybraných vplyvov, analýza vplyvov na podnikateľské prostredie a kalkulačka vplyvov na podnikateľské prostredie. V rámci aktualizácie boli upravené i ďalšie analýzy vplyvov vrátane metodických pokynov k nim (sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu) a zároveň sa zavádza nová príloha - a to analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Aktualizovaná jednotná metodika s vyznačenými zmenami

Zdôvodnenie MH SR k zavedeniu princípu „one in – one out“ a „one in - two out“ v SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je gestorom metodiky za oblasť sociálnych vplyvov a vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Úlohy gestora metodiky pre analýzu sociálnych vplyvov vykonáva Inštitút sociálnej politiky (odbor analýz, prognóz a posudzovania vplyvov) a úlohy gestora metodiky pre analýzu vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu vykonáva sekcia rodinnej politiky.

Materiály sa zasielajú na adresu dolozka@mhsr.sk . Ďalšie informácie k procesu posudzovania vybraných vplyvov sú zverejnené na stránke Ministerstva hospodárstva SR .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk