Hlavné menu

Leto okrem oddychu ponúka príležitosť na brigády a sezónne práce

Niektorí leto namiesto oddychu využijú ako príležitosť privyrobiť si peniaze či získať pracovné skúsenosti. O brigády okrem študentov majú záujem aj niektorí rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaní a dôchodcovia. S letnými mesiacmi sú spojené aj sezónne práce, najčastejšie v poľnohospodárstve či cestovnom ruchu. Stovky pracovných ponúk vrátane brigádnických či sezónnych prác nájdete aj na stránke www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.
 

Brigáda je označenie pre krátkodobé práce v rôznych odvetviach. Môže ísť o administratívne práce, práce v oblasti služieb a maloobchodu, ako aj pomocné práce v gastro odvetví. Vykonávajú sa buď v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v pracovnom pomere na dobu určitú (napríklad 3 mesiace) alebo na základe dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru.

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou, rovnako aj dohody sa uzatvárajú písomnou formou. Zmluva alebo dohoda musia obsahovať napr. informácie ako je druh vykonávanej práce, odmeny za vykonanú prácu, informáciu, kedy bude odmena vyplácaná, ako aj rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa uzatvára.

Na krátkodobú prácu sa využívajú 3 druhy dohôd:

  • Dohoda o brigádnickej práci študentov je určená pre študentov stredných škôl a študentov dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorí majú menej ako 26 rokov. Môžu vykonávať prácu v rozsahu priemerne 20 hodín týždenne. Dohoda môže byť uzatvorená najviac na 12 mesiacov a rozsah práce sa počíta ako priemer za celú dobu uzatvorenia zmluvy.
  • Dohoda o pracovnej činnosti sa vzťahuje na pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.
  • Dohoda o vykonaní práce sa často využíva napríklad na projektové práce. Pracovnú činnosť je možné vykonávať najviac 350 hodín v kalendárnom roku.

Okrem vyššie spomenutých dohôd, zamestnávateľ má od januára 2023 možnosť uzatvoriť výhodnejšiu dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s ľuďmi, ktorí budú pracovať krátkodobo podľa potreby (napríklad v poľnohospodárstve počas zberu úrody, v cestovnom ruchu počas dovolenkovej sezóny).

Sezónnu prácu je možné vykonávať maximálne 520 hodín v kalendárnom roku, pričom sa sčítava výkon z rôznych dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce pre toho istého zamestnávateľa. Priemerný týždenný pracovný čas nemôže presiahnuť 40 hodín počas doby trvania dohody. Zohľadňujúc povahu sezónnej práce, ktorá sa mení v závislosti od ročných období, je maximálna doba trvania dohody o sezónnej práci obmedzená na osem mesiacov. Bližšie informácie o pracovných podmienkach a ochrane pri práci nájdete aj na stránke Národného inšpektorátu práce www.ip.gov.sk

Zamestnanec musí byť povinne prihlásený na všetky poistenia zamestnanca,, t. j. na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Avšak pre starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa uplatňujú špecifické pravidlá.

Novinkou je tzv. "odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci", ktorá umožňuje znížiť platenie poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Táto položka zodpovedá časti mesačného príjmu sezónneho pracovníka, ktorá prestavuje v roku 2023 sumu 605,50€.

Ak zamestnanec dosiahne mesačný príjem rovný alebo nižší ako odpočítateľná položka, tak on ani jeho zamestnávateľ neplatia poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. V tomto prípade zamestnanec platí iba poistné na nemocenské poistenie a invalidné poistenie. Zamestnávateľ platí aj poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Avšak mesiace, za ktoré na základe odvodovej odčítateľnej položky nebude zaplatené žiadne poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, sa zamestnancovi nebudú započítavať na starobný a predčasný starobný dôchodok, ani na dávku v nezamestnanosti. Zárobky za takéto mesiace sa zároveň nepremietnu do výšky rodičovského dôchodku rodiča dotknutého zamestnanca.

Ak zamestnanec dosiahne mesačný príjem vyšší ako odpočítateľná položka, potom on aj jeho zamestnávateľ už budú platiť aj poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ale z týchto poistení len z rozdielu medzi dosiahnutým mesačným príjmom a odpočítateľnou položkou.

V oboch prípadoch dochádza k zníženiu odvodového zaťaženia pre zamestnanca aj zamestnávateľa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk