Hlavné menu

Nová povinnosť pri zverejňovaní ponuky zamestnania

Dňa 1. mája 2018 nadobúdajú účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti a novela Zákonníka práce, ktorými sa zamestnávateľovi

  • ukladá povinnosť pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (§ 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti),
  • zakazuje pri uzatváraní pracovnej zmluvy so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania (§ 41 ods. 10 Zákonníka práce).

Povinnosť zverejniť sumu základnej zložky mzdy má podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ , ktorým je

  • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území SR, alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území SR,
  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území SR,
  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho dôvodu požiada úrad o poskytnutie služieb zamestnanosti, vrátane príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti,
  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny

Povinnosť zverejniť sumu základnej zložky mzdy sa nevzťahuje na

  • právnickú osobu alebo fyzickú osobu so sídlom v zahraničí, ktorá na Slovensku zverejňuje ponuku zamestnania v zahraničí


Suma základnej zložky mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Ide o pevnú zložku, ktorú nemôže zamestnávateľ meniť jednostranne, ale až na základe dohody so zamestnancom, prípadne prostredníctvom kolektívnej zmluvy.

Do základnej zložky mzdy nepatrí mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, odmeny, prémie, 13. mzda a pod. Tieto zvýhodnenia, ako aj iné benefity, môžu byť taktiež zverejnené, avšak nie ako súčasť základnej zložky mzdy.

Sankcie

  • porušenie povinnosti uvedenia sumy základnej zložky mzdy pri zverejňovaní ponuky zamestnania sa považuje za správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta do výšky 33 193,91 eur pre zamestnávateľa.
  • dohodnutie základnej zložky mzdy v nižšej sume, ako bola suma základnej zložky mzdy zverejnená v ponuke zamestnania, pri uzatváraní pracovnej zmluvy, sa považuje za porušenie pracovnoprávnych predpisov, za ktoré môže byť príslušným orgánom inšpekcie práce udelená sankcia podľa zákona o inšpekcii práce.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk