Hlavné menu

Kontrola a pokuty

Nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie kontrolujú :


Kontrolované fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby sú povinné kontrolným orgánom poskytovať príslušné údaje a informácie . (§ 5 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z.).

Kontrolné orgány sú:

  • oprávnené uložiť pokutu za nelegálnu prácu do 331 eur (§ 7 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z.),
  • povinné uložiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vo výške 2 000 eur až 200 000 eur (§ 19 ods. 2 zákon č. 125/2006 Z. z. a § 68a ods. 1 písm. b) zákon č. 5/2004 Z. z.).


Osobitné sankcie – dodatočné platby - ustanovuje (§ 7a zákona č. 82/2005 Z. z.) za nelegálne zamestnávanie štátneho príslušníka štátu, ktorý nie je členom Európskej únie , u fyzickej osoby, podnikateľa alebo u právnickej osoby, ak sa tento príslušník iného štátu zdržiava na území Slovenska v rozpore so zákonom č. 480/2002 Z. z. a zákonom č. 404/2011 Z. z.

Zodpovednosť za zaplatenie dodatočných platieb môže prejsť aj na iné osoby - dodávateľov, ktorí sa podieľali na predmetnej dodávke tovaru, práce, služby (§ 7b zákona č. 82/2005 Z. z.).


Okrem pokuty za nelegálne zamestnávanie hrozia aj ďalšie sankcie :

  • vylúčenie z verejného obstarávania,
  • neposkytnutie verejných dotácií,
  • neposkytnutie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie – z ESF a pod.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk