Hlavné menu

Nelegálna práca

Nelegálna práca je vykonávanie závislej práce fyzickou osobou pre zamestnávateľa, pričom:

  • medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 55/2017 Z. z.,
  • zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti.

Nelegálnou prácou nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom (napr. pre SZČO) príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, za podmienky, že tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel:

  • je dôchodkovo poistený alebo
  • je poberateľom dôchodku alebo
  • je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk