Hlavné menu

Použitie fondu

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na:

 • stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi - § 152 Zákonníka práce,
 • dopravu do zamestnania a späť,
 • účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
 • rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
 • zdravotnú starostlivosť,
 • sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
 • doplnkové dôchodkové sporenie (okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť),
 • ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.


Príspevok zo sociálneho fondu možno okrem zamestnanca poskytnúť aj :

 • rodinnému príslušníkovi zamestnanca (manžel/manželka, nezaopatrené deti zamestnanca),
 • poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do takéhoto dôchodku,
 • odborovej organizácii na úhradu jej nákladov vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania. Tento príspevok musí byť dohodnutý v kolektívnej zmluve a jeho výška nesmie prekročiť zákonom stanovenú hranicu 0,05% zo základu pre určenie prídelu do fondu .
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk