Hlavné menu

Tvorba fondu u zamestnávateľa v podnikateľskej sfére a v neziskovej sfére

Zamestnávateľ, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku , môže tvoriť:

  • povinný prídel do výšky 1 % len v prípade, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z uvedených podmienok, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 % (§ 3 ods. 2 )
  • ďalší prídel
  • okrem povinného prídelu , môže prispievať do fondu aj prídelmi z použiteľného zisku, čím však nie je nijako dotknutá jeho povinnosť tvoriť fond v zákone uvedenou formou.

Zamestnávatelia, ktorých predmet činnosti nie je zameraný na dosiahnutie zisku , a u ktorých je povinný prídel súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov, tvoria sociálny fond v rámci možnosti svojho rozpočtu.

§ 3 Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk