Hlavné menu

Tvorba fondu

Fond sa tvorí ako úhrn

 • povinného prídelu

  vo výške 0,6 % až 1 % zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok , z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len "základ"),
 • ďalšieho prídelu vo výške
  • dohodnutej v kolektívnej zmluve (alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán), najviac vo výške 0,5% zo základu alebo
  • sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené týmto zákonom (dochádzanie verejnou dopravou a príjem - pozri nižšie), najviac však vo výške 0,5% zo základu ,
   Upozornenie: tvorba ďalšieho prídelu podľa bodu 1. a 2. sa navzájom vylučujú.
 • ďalších zdrojov fondu ,

  ktorými môžu byť zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu. Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku. Tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamestnávateľa tvoriť fond.

§ 3 Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk