Hlavné menu

Uplatnenie nárokov

Ak si členovia domácnosti neuplatnia svoje nároky nepovažujú sa za občanov v hmotnej núdzi.

Nároky sú:

  • výživné
  • náhradné výživné
  • dávky sociálneho poistenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, rodičovský príspevok, opakované príspevky na podporu náhradnej starostlivosti,
  • nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk