Hlavné menu

Výška pomoci v hmotnej núdzi

Pomoc v hmotnej núdzi je:

 • dávka v hmotnej núdzi,
 • ochranný príspevok,
 • aktivačný príspevok,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa,
 • príspevok na bývanie.


Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov a príjmom člena domácnosti a poskytuje sa v jednej sume.
Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje, ak suma nárokov je nižšia ako 1 euro.

Výška dávky v hmotnej núdzi je:

 • 74,00 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 140,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 128,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 192,40 eur mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 205,50 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 259,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

 

Dávka v hmotnej núdzi sa znižuje o sumu 74,00 eura za každého plnoletého člena domácnosti v produktívnom veku, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní:

 • menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
 • dobrovoľníckej činnosti, alebo
 • prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.

Ak je člen domácnosti v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, mesačný rozsah menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie sa určí ako rozdiel medzi 32 hodinami a rozsahom dohodnutým v tomto právnom vzťahu. Ak nie je ustanovené inak, dávka sa znižuje o sumu 74,00 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý v príslušnom kalendárnom mesiaci nevykoná činnosť v rozsahu

 • najmenej 32 hodín mesačne, ak rozsah činností v tomto právnom vzťahu je dohodnutý na najmenej 32 hodín mesačne,
 • dohodnutom v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, ak rozsah činností v tomto právnom vzťahu je dohodnutý na menej ako 32 hodín mesačne alebo sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátorom dobrovoľníckej činnosti nezúčastní menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie v rozsahu 32 hodín mesačne.


Čas, v ktorom člen domácnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci nemôže vykonať činnosť v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného, sa považuje za čas, v ktorom tento člen domácnosti vykonal činnosť v tomto právnom vzťahu, ak sa mu poskytuje náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nemocenské z tohto právneho vzťahu za príslušný kalendárny mesiac; člen domácnosti, ktorému sa neposkytuje nemocenské z dôvodu, že je fyzickou osobou v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, ktorá nie je povinne nemocensky poistená, sa považuje za člena domácnosti, ktorému sa poskytuje nemocenské. Ak sa člen domácnosti nemôže zúčastniť menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie z dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 15 po sebe nasledujúcich dní, rozsah hodín sa zníži

 • o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci, ak člen domácnosti vykonáva činnosti,
 • o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci, ak tento člen domácnosti je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, ale sa mu z tohto právneho vzťahu neposkytuje náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské z tohto právneho vzťahu.

Dávka v hmotnej núdzi sa znižuje o sumu 74,00 eura za každého plnoletého člena domácnosti v produktívnom veku, ktorý nedodržal liečebný režim, a to v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa zistilo nedodržanie liečebného režimu.

Dávka v hmotnej núdzi sa znižuje o sumu 74,00 eura za každého plnoletého člena domácnosti v produktívnom veku, za ktorého nebola splnená povinnosť doručiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o začiatku a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti člena domácnosti do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o začiatku alebo o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, a to od kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k nesplneniu tejto povinnosti, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zistilo nesplnenie tejto povinnosti.

Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť vyššie uvedených činností alebo nemôže vykonať činnosť v právnom vzťahu, ktorý zakladá príjem zo závislej činnosti z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil týchto činností alebo vykonal činnosť v právnom vzťahu, ktorý zakladá príjem zo závislej činnosti.

Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky v hmotnej núdzi sa nevzťahuje na  člena domácnosti, ktorý:

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • je poberateľ predčasného starobného dôchodku,
 • je nezaopatrené dieťa,
 • je tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 • osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,
 • si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a ak mu posudkový lekár pri posúdení zdravotného stavu na účely poskytovania ochranného príspevku potvrdí, že jeho nepriaznivý zdravotný stav bude trvať bez prerušenia ďalej, ktorej vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • ktorým je fyzická osoba uznaná za invalidnú podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov,
 • ktorým je fyzická osoba uznaná za invalidnú podľa zákona o sociálnom poistení
 • ktorým je rodič alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
 • je osamelý rodič alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
 • sa zúčastňuje na pracovnej terapii,
 • vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie na základe dohody, od ktorej úrad odstúpi po jej porušení obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľ je obec alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti alebo
 • ktorej vykonávanie napr. menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti nebolo ponúknuté.

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

Ochranný príspevok za každého člena domácnosti je

 • 75,70 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý
  • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
  • je poberateľom predčasného starobného dôchodku,
  • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
  • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
  • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.
 • 41,60 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý
  • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
  • je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
 • 16,20 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je
  • tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo; za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.

Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

Aktivačný príspevok je 151,40 eura mesačne pre člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy a 75,70 eura mesačne pre člena domácnosti, ktorý

 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 
  • zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,
  • zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole ) alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní,
  • je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, organizovaných podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
  • je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne, na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,
  • je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť, podľa zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne, na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti, alebo
 • ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave.

Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

 • je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11 ods. 2 písm. a) alebo b).

Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí aktivačného príspevku z dôvodu jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu alebo z dôvodu, že príjemca nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Príspevok na nezaopatrené dieťa je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku.

Príspevok na každé nezaopatrené dieťa podľa je 20,70 eura mesačne.

Príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, ak

 • zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a z toho dôvodu, bol určený osobitný príjemca prídavku na dieťa,
 • bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie a výchovné opatrenie neplní účel, pre ktorý bolo uložené.

Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.

Príspevok na bývanie je:

 • 63,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
 • 101,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.


Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý člen domácnosti je

 • vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie,
 • nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie (napr. ubytovne),
 • ak domácnosť býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo
 • byte alebo v rodinnom dome na základe práva zriadeného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti; preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje.

Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk