Hlavné menu

Osobitný príjemca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určí osobitného príjemcu, ak

  • sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi nedosiahol účel, na ktorý je určená,
  • možno dôvodne predpokladať, že zrejme nedosiahne účel, na ktorý je určená,
  • nárok na pomoc v hmotnej núdzi ku dňu smrti príjemcu trval a členovia domácnosti sú neplnoletí, alebo sú osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.


Osobitný príjemca je

  • obec, v ktorej má príjemca pomoci v hmotnej núdzi trvalý pobyt, úrad môže určiť za osobitného príjemcu aj inú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Osobitný príjemca zabezpečuje pomoc v hmotnej núdzi v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme a je povinný ich použiť len na prospech členov domácnosti v hmotnej núdzi a na účel, ktorý je určená. Úrad kontroluje plnenie povinností osobitného príjemcu. Ak si osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, úrad ho uvoľní z funkcie osobitného príjemcu a určí iného osobitného príjemcu. Úrad uvoľní osobitného príjemcu z funkcie aj vtedy, ak odpadli dôvody na jeho určenie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk