Hlavné menu

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku

Podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi

  • pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • vyplácajú sa za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak podmienky nároku boli splnené len za časť mesiaca ak zákon neustanovuje inak
  • vyplácajú sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú splnili podmienky nároku na dávku a príspevky,
  • nevyplácajú sa do cudziny a nepatria za čas, ak sa všetci členovia domácnosti zdržiavajú v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní.


Formy poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a osobitého príspevku

Pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sa poskytuje:

  • v peňažnej forme,
  • vecnej forme (jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie),
  • v kombinovanej forme.

Formu a spôsob poskytovania pomoci v hmotnej núdzi určí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v prípade jednorazovej dávky formu jej poskytnutia určí obec.

Osobitný príspevok sa poskytuje v peňažnej forme.

Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje, ak je jej suma nižšia ako 1 euro.

Osobitný príspevok sa poskytuje príjemcovi, ktorému sa poskytuje alebo poskytovala pomoc v hmotnej núdzi. Ak osobitný príspevok patrí za člena domácnosti, ktorý s príjemcom už netvorí spoločnú domácnosť, osobitný príspevok sa poskytuje tomuto členovi domácnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk