Hlavné menu

Ministerstvo prijíma návrhy za člena prípravného výboru na zriadenie Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 43 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijíma v termíne od 01. januára 2015 do 31. januára 2015 návrhy na vymenovanie za člena prípravného výboru na zriadenie Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Adresa na doručovanie návrhov za člena prípravného výboru na zriadenie komory:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava

K návrhu musí byť priložená fotokópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní – nadpolovičnú väčšinu členov prípravného výboru budú tvoriť sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce.

Základné informácie:

  • členstvo v prípravnom výbore je čestné,
  • členovia prípravného výboru majú nárok na cestovné náhrady, ktoré im vzniknú v súvislosti s činnosťou v prípravnom výbore.


Základné úlohy prípravného výboru:

  • vypracovať návrh štatútu komory, rokovacieho, volebného, disciplinárneho, hospodárskeho poriadku komory a etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce,
  • organizačne zabezpečiť zasadnutie ustanovujúceho snemu komory do 30. septembra 2015 (vrátane vedenia zoznamu zakladajúcich členov komory).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk