Hlavné menu

Sociálny čin roka 2013

Podmienky a postup aktivity Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka 2013

Podpora rodín pri plnení jej funkcií je základnou prioritou Vlády Slovenskej republiky v oblasti realizácie rodinnej politiky. Podpora rodín, rozvoj sociálnych služieb v prospech rodín s deťmi, prevencia a odstránenie rôznych negatívnych vplyvov pôsobiacich na rodinu, predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv detí a vytváranie podmienok pre pracovné uplatnenie rodičov maloletých detí je súčasťou koncepcie rodinnej politiky na úrovni obcí. Volení predstavitelia samosprávnych orgánov obcí majú možnosť hájiť záujmy a napĺňať potreby občanov žijúcich na území obce, vrátane potrieb rodín s deťmi, pretože poznajú problémy ich každodenného života.

Čl. I
Cieľ ocenenia

Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za sociálny čin roka 2013 je ocenením obce, mesta, mestskej časti, neštátneho subjektu, ktorý si objednala obec, za poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi a za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a negatívnych vplyvov.
Ocenená môže byť aktivita poskytovania sociálnej služby v prospech rodín s deťmi a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a negatívnych vplyvov realizovaná v roku 2013, bez ohľadu na to, kedy sa pred rokom 2013 začala realizovať.

Čl. II
Spôsob ocenenia

Morálne ocenenie formou plakety.

Čl. III
Oprávnené osoby na podávanie návrhov

Návrh na ocenenie môže podať:
obec, mesto alebo miestna časť,
samosprávny kraj,
fyzická osoba,
právnická osoba,
občianske združenie,
nezisková organizácia,
nadácia,
štátna organizácia,
štátny orgán,
podnikateľský subjekt,
cirkevná organizácia.
Obec, mesto, miestna časť alebo neštátny subjekt objednaný obcou, môže podať návrh aj na vlastné ocenenie.

Čl. IV
Podmienky ocenenia

Ocenenie môže získať mesto, obec, alebo iný subjekt objednaný obcou, ktorý vykonáva aktivity podporujúce rodiny s deťmi:
Sociálne služby na podporu rodín s deťmi:
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
zriadenie zariadenia dočasnej starostlivosti o deti
zriadenie nízkoprahového centra pre deti a rodinu
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov:
organizovanie, alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností
organizovanie, alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom
sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí
poskytnutie pomoci dieťaťu alebo rodičom pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov
vykonávanie opatrení na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov na rodinu
Aktivity môžu mať dlhodobejší charakter, t. j. vykonávali sa už aj pred rokom 2013, alebo jednorazový charakter, t. j. aktivita bola vykonaná v priebehu roku 2013. Subjekt môže získať ocenenie aj za viac uvedených aktivít.

Čl. V
Návrh

Návrh musí obsahovať:
názov subjektu a kontaktnú adresu,
opis a charakteristiku vykonanej aktivity na podporu rodiny s deťmi (najmenej jedna)
obdobie, v ktorom bola aktivita vykonávaná,
počet rodín ( detí), pre ktoré boli aktivity vykonávané,
dokumentáciu o aktivite (záznamy, fotodokumentácia, popis činností, výsledný efekt a podobne).
Návrh musí byť podaný do 19. 11. 2013.
Aktivita musí byť uskutočnená v roku 2013, môže sa však začať uskutočňovať už aj pred rokom 2013.

Čl. VI
Vyhlásenie

Ocenenie za Sociálny čin roka 2013 a podmienky jeho udelenia vyhlasuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejní kritériá ocenenia za Sociálny čin roka 2013 do 30. septembra 2013 prostredníctvom médií, tlačových agentúr a internetovej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, oznámením samosprávnym krajom, prostredníctvom Únie miest a obcí a Združenia miest a obcí Slovenska, (internetová stránka, Obecné noviny).
Návrhy na udelenie ocenenia za Sociálny čin roka 2013 je potrebné predložiť písomne na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekciu sociálnej a rodinnej politiky, Špitálska 4, 816 43 Bratislava, alebo poslať na e-mailovú adresu: jana.kostanjevcova@employment.gov.sk .

Čl. VII
Kritériá ocenenia

Odbor pre komunikáciu a styk s verejnosťou MPSVR SR v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi ministerstva spracuje odborné stanovisko k zaslaným návrhom na ocenenie, ktoré predloží komisii na rozhodnutie.
O udelení ocenenia za Sociálny čin roka 2013 rozhoduje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe predloženého návrhu ním zriadenej komisie.
Zloženie komisie:
- zástupca kancelárie ministra PSVR SR,
- zástupcovia sekcie sociálnej a rodinnej politiky
- zástupca odboru pre styk s verejnosťou
Komisia predloží výsledky svojho rozhodnutia ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na schválenie do 30.11. 2012.
Pri hodnotení návrhov na udelenie ocenenia za Sociálny čin roka 2012 komisia hodnotí predovšetkým:
* kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít vykonávaných v rámci podpory rodinám s deťmi,
* kvalitu poskytovanej sociálnej služby na podporu rodín s deťmi a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov,
* vplyv aktivít na zlepšenie kvality života rodín s deťmi.

Čl. VIII
Vyhlásenie výsledkov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozhodne o ocenení za Sociálny čin roka 2013 v decembri 2013 na základe návrhu komisie a udelí štyri ocenenia v súlade s kritériami hodnotenia. Každé ocenenie bude pozostávať z morálneho ocenenia formou plakety.

Prihláška na udelenie ocenenia (.pdf)
Prihláška na udelenie ocenenia
(.doc)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk