Hlavné menu

Výkon sociálnej práce upravuje zákon

Od prvého januára 2015 upravuje výkon sociálnej práce zákon. Doteraz na Slovensku neexistovala žiadna komplexná úprava podmienok výkonu sociálnej práce, čo má za následok aj skreslený pohľad verejnosti na túto profesiu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo za pomoci odbornej verejnosti zákon, ktorý prispeje k posilneniu statusu sociálnych pracovníkov.
 

Sociálnu prácu môže v praxi vykonávať iba ten, kto ju vyštudoval. Môže to byť sociálny pracovník alebo asistent sociálnej práce v závislosti od získaného stupňa vysokoškolského štúdia. Doterajších pracovníkov, ktorí nespĺňajú uvedené kvalifikačné predpoklady, sa zmena nedotkne, čo umožní aj naďalej využívať ich odborný potenciál.

Zákon zároveň upravuje profesijné tituly v sociálnej práci, výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, vzdelávanie a pod. Predpokladá sa tiež zavedenie špecializačných odborov v sociálnej práci.

Súčasťou zákona je aj zriadenie profesijnej organizácie - Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Zákon upravuje jej postavenie a pôsobnosť. Okrem plnenia štandardných úloh profesijnej organizácie napr. v oblasti etiky povolania, budovania kreditu profesie, úloh smerom k členom komory, bude komora overovať aj plnenie podmienok pre výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka. Predpokladá sa, že komora začne plniť svoje úlohy od 1. septembra 2015, vzniknúť však môže skôr. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude prijímať návrhy na vymenovanie členov do prípravného výboru komory v čase od 1.1. do 31.1.2015. Úlohou výboru bude vypracovať všetky rozhodujúce dokumenty komory a pripraviť jej ustanovujúci snem.

Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce môžu požiadať o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory od 1.2. do 30.6.2015. Písomnú žiadosť s menom, priezviskom, kontaktnou adresou, overenou fotokópiou dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní v odbore sociálna práca a potvrdením o vykonávaní sociálnej práce v praxi je potrebné zaslať na adresu sídla MPSVR SR s označením „Prípravný výbor“.

Sociálna práca sa vykonáva okrem rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny aj v rezorte zdravotníctva, spravodlivosti, vnútra či školstva. Najviac sociálnych pracovníkov je v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, ale aj v dávkových systémoch.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk