Hlavné menu

Žiadosti o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory

Prípravný výbor na zriadenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce podľa zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijíma do 30. júna 2015 písomné žiadosti o zápis do zoznamu zakladajúcich členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len komora).

Adresa na doručovanie žiadostí o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
„Prípravný výbor“
Špitálska 4
816 43 Bratislava

Náležitosti písomnej žiadosti sú:

  • meno a priezvisko,
  • kontaktná adresa žiadateľa o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory.

Súčasťou žiadosti musí byť:

  • priložená overená fotokópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní (prvého alebo druhého stupňa) v odbore sociálna práca,
  • potvrdenie o vykonávaní sociálnej práce v praxi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk