Hlavné menu

Zmeny v zákone o prídavku na dieťa

Oprávnená osoba (rodič) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky oznámiť platiteľovi (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa.

Táto povinnosť sa neskúma , ak sa o dieťa stará rodič alebo osoba, ktorej je dieťa rozhodnutím súdu zverené do náhradnej starostlivosti, a poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Oznámenie oprávnenej osoby o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o dieťa sa týka výlučne nezaopatrených detí, ktoré od účinnosti zákona, teda od 1. 2. 2014 a neskôr, dovŕšili vek troch rokov a nezahrňuje nezaopatrené deti, ktoré dosiahli vek troch rokov do konca januára 2014.

Oznámenie preukazuje oprávnená osoba najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo tri roky veku.

Ak od tohto oznámenia dôjde k podstatnej zmene spôsobu a miesta výkonu starostlivosti o dieťa (napríklad zmena zariadenia a podobne), oprávnená osoba je povinná takúto zmenu oznámiť úradu. Za podstatnú zmenu nemožno považovať napríklad obdobie, kedy je dieťa prechodne u starých rodičov na prázdninách alebo je choré, prípadne na dovolenke, avšak stále je v evidencii predškolského zariadenia.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripomína, že oznamovacia povinnosť je jedným z opatrení Stratégie na ochranu detí pred násilím. Uvedomuje si, že vyžadovanie nového administratívneho úkonu od rodičov nie je populárne, no môže prispieť k lepšej ochrane zdravia a života detí do budúcna.

Ako je známe, práve v období od 3 rokov (koniec rodičovského príspevku) do nástupu na povinnú školskú dochádzku, často chýba zodpovedným inštitúciám akákoľvek informácia o tom kde, kto a ako zabezpečuje starostlivosť o dieťa. Je to vtedy, ak dieťa dlhodobo nenavštívi lekára, ani nechodí do škôlky. Práve preto sme stanovili povinnosť rodiča po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa oznámiť spôsob a miesto starostlivosti o dieťa – písomne alebo elektronicky.

Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk