Hlavné menu

Obdobie dôchodkového poistenia

Obdobím dôchodkového poistenia je:

  • obdobie povinného dôchodkového poistenia,
  • obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia,
  • obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok (§ 40 až 45 a § 101 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov),
  • obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa,
  • obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie t. j. obdobie, kedy mala fyzická osoba prerušené poistenie, kedy bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku ( § 142 ods. 3 zákona o sociálnom poistení),
  • obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.


Obdobím dôchodkového poistenia zamestnanca s nepravidelným príjmom nie je obdobie , v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie. (§ 4 ods. 2 zákona o sociálnom poistení)

Na účely nároku na dôchodok sa vyššie uvedené obdobia hodnotia zásadne len vtedy, ak za ne bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk