Hlavné menu

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného alebo osoby s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese

Odvodová úľava, platná podľa novely zákona o sociálnom poistení od 1. 11. 2013, platí pre zamestnanca a zamestnávateľa automaticky pri splnení zákonom stanovených podmienok, nie je teda podmienená žiadosťou zamestnávateľa ani zamestnanca.
 

Odvodová úľava platí pre zamestnanca a zamestnávateľa automaticky pri splnení zákonom stanovených podmienok, nie je teda podmienená žiadosťou zamestnávateľa ani zamestnanca.

Zamestnávateľ pri prijatí dlhodobo nezamestnanej osoby alebo osoby, ktorá má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese posúdi splnenie zákonom stanovených podmienok pre odvodovú úľavu a ak sú splnené podmienky aj na strane zamestnávateľa aj na strane zamestnanca, prihlasuje zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne na účely úrazového a garančného poistenia na Registračnom liste FO – prihláška typom zamestnanca 14 alebo 18. Lehota na prihlásenie zamestnanca s odvodovou úľavou je pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, najneskôr pred začatím výkonu práce.

Zamestnávateľ zamestnanca s odvodovou úľavou vykazuje v Mesačných výkazoch poistného a príspevkov a z jeho príjmu platí poistné na úrazové a garančné poistenie s lehotou splatnosti v deň určený na výplatu príjmov zamestnancov, a ak takýto deň nie je určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zamestnávateľ, ktorý zamestná v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere fyzickú osobu, ktorá bola dlhodobo nezamestnaná, t. j. bola evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov, alebo fyzickú osobu, ktorá bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, spĺňa prvý predpoklad pre odvodovú úľavu v sociálnom poistení.

Ďalšími podmienkami pre odvodovú úľavu sú:

 • vznik tohto pracovného pomeru, resp. štátnozamestnaneckého pomeru, bol dôvodom vyradenia fyzickej osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • hrubý mesačný príjem zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný, môže byť v posudzovanom pracovnom pomere, resp. štátnozamestnaneckom pomere najviac do sumy 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer. Pre pracovné vzťahy vzniknuté v období
  • od 1. novembra do 31. decembra 2013 je táto suma 526,62 eura,
  • od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 platí hraničná suma 539,35 eura,
  • od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 platí hraničná suma 552,08 eura,
  • od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 platí hraničná suma 574,86 eura,
  • od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 platí hraničná suma 591,61 eura,
  • od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 platí hraničná suma 611,04 eura,
  • od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 platí hraničná suma 639,18 eura,
  • od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 platí hraničná suma 678,71 eura,
  • od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 platí hraničná suma 731,64 eura.
 • jej nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca,
 • voči zamestnávateľovi neeviduje Sociálna poisťovňa ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať, t. j. v sume 5,00 eur a viac. Posudzujú sa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú splatné k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
 • kvôli zamestnaniu dlhodobo nezamestnaného neznížil zamestnávateľ počet svojich zamestnancov,
 • odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov.

Ak sú naplnené všetky uvedené predpoklady, zamestnanec v takomto pracovnom vzťahu nie je povinne nemocensky poistený, dôchodkovo poistený a poistený v nezamestnanosti počas prvých 12 kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného pomeru, resp. štátnozamestnaneckého pomeru.

To znamená, že zamestnanec ani zamestnávateľ neplatia poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity v období prvých 12 kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného vzťahu. Zamestnávateľ z príjmu zamestnanca platí iba poistné na úrazové poistenie (0,8 %) a garančné poistenie (0,25 %).
Zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejňuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk