Hlavné menu

Zrušenie nároku na tzv. pandemické ošetrovné

Od 1. septembra 2023 dôjde k zrušeniu nároku na tzv. pandemické ošetrovné, čiže Sociálna poisťovňa od tohto dátumu nebude vyplácať pandemické ošetrovné. Jednak už nevzniknú nové nároky na pandemické ošetrovné a zároveň zaniknú nároky na pandemické ošetrovné vyplácané dlhodobo. Poistenci, ktorí ošetrujú choré dieťa do 16 rokov veku, alebo ktorí sa starajú o dieťa do 11/18 rokov veku z dôvodu, že dieťa má nariadené karanténne opatrenie, detské jasle/materská škola/škola sú uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu alebo osoba, ktorá sa o dieťa stará ochorela/ má nariadené karanténne opatrenie, budú mať aj po zrušení nároku na pandemické ošetrovné zachovaný nárok na „štandardné“ ošetrovné v maximálnej dĺžke 14 dní.

Zároveň sa zavádza povinnosť predškolských zariadení, zariadení sociálnych služieb a škôl na účel overenia splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné potvrdzovať ich uzatvorenie na základe rozhodnutia príslušných orgánov alebo nariadenia karanténneho opatrenia na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Týmto opatrením sa nahrádza hromadné nahlasovanie neprítomných detí individuálnym potvrdením, ktoré budú školy a školské zariadenia potvrdzovať iba tým rodičom, ktorí si nárok na ošetrovné počas uzatvorenia zariadenia uplatnia. Odpadá tak nahlasovacia povinnosť pre školy a školské zariadenia a zároveň aj potreba navštíviť pediatra z dôvodu potvrdenia žiadosti o ošetrovné pri uzatvorení zariadenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk