Hlavné menu

Postup pri valorizácii dôchodkových dávok a vybraných úrazových dávok v januári 2024 po uplatnení mimoriadnej valorizácii v júli 2023

Vzhľadom na neustále vysoký rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov a trend vývoja inflácie došlo v roku 2023 k mimoriadnej valorizácii dôchodkových dávok k 1. júlu 2023 z dôvodu, že kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za mesiace júl 2022 až marec 2023 presiahol 5 %. To znamená, že v prípade všetkých dôchodcov, ktorým sa k 1. júlu 2023 vyplácala dôchodková dávka alebo sa začala vyplácať do 31. decembra 2023, sa suma ich dôchodku zvýši k 1. júlu 2023 alebo odo dňa priznania o 10,6 %. V prípade priemerného sólo starobného dôchodku to znamená zvýšenie z 578,7 eura na 640,1 eura, t. j. o 61,4 eura.

Rovnako ako dôchodkové dávky sa budú zvyšovať aj vybrané úrazové dávky, v závislosti od miery inflácie za vyššie sledované obdobie. To znamená, že poberateľom úrazovej renty, pozostalostnej úrazovej renty, jednorazového odškodnenia, náhrady nákladov spojených s liečením a náhrady nákladov spojených s pohrebom sa k 1. júlu 2023 zvýšili sumy uvedených úrazových dávok k 1. júlu 2023 alebo odo dňa priznania o 10, 1%.

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa dôchodkové dávky budú okrem pravidelného ročného zvyšovania v januári zvyšovať aj v priebehu roka, a to v zásade vždy vtedy, ak miera inflácie za domácnosti dôchodcov za obdobie, ktoré začína kalendárnym mesiacom, v ktorom boli dôchodky naposledy zvyšované, presiahne päť percent. Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) sa ukladá povinnosť ihneď oznámiť Sociálnej poisťovni percento inflácie za domácnosti dôchodcov, ak zistí, že kumulatívna medzimesačná miera inflácie za príslušné obdobie presiahla päť percent. Následne Sociálna poisťovňa zrealizuje mimoriadne zvýšenie dôchodkových dávok v treťom kalendárnom mesiaci po oznámení ŠÚ SR. Dávky sa zvýšia o oznámenú mieru inflácie. Novo zavádzaná mimoriadna valorizácia sa bude rovnako uplatňovať aj pri zvyšovaní vybraných úrazových dávok.

Príklad č. 1: Postup v prípade dôchodcov, ktorým sa suma dôchodku zvýšila mimoriadnou valorizáciou k 1. júlu 2023

V januári 2024 sa následne v prípade týchto dôchodcov určí percento valorizácie na základe údajov o raste spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok 2023, resp. za prvých 9 mesiacov roka 2023 podľa toho, ktorý z indexov rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov bude pre dôchodcov výhodnejší. Aktuálne je známy len údaj o raste spotrebiteľských cien za za domácnosti dôchodcov za prvých 6 mesiacov roka 2023, ktorý predstavoval 14,5 %. Vzhľadom k tomu, že tempo rastu spotrebiteľských cien spomaľuje je veľmi pravdepodobné, že výhodnejší bude práve ukazovateľ za prvých 6 mesiacov. V prípade, že sa naše predpoklady naplnia a vyšší z rastov spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov bude činiť 14,5 % (percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok 2023; Štatistický úrad SR (zverejnené 14. 7. 2023), percento zvýšenia dôchodkových dávok v januári 2024 sa určí podľa vzorca na určenie percenta zvýšenia dôchodkovej dávky v prípade uplatnenia mimoriadnej valorizácie v predchádzajúcom roku, ktorý je uvedený v Prílohe č. 4a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení .

V nadväznosti na uvedené sa percento zvýšenia v januári 2024 určí z podielu indexov 1,145 a 1,106:

((1+0,145))/((1+0,106) )=1,145/1,106=1,03526

Z takto určeného indexu vyplýva, že percento zvýšenia dôchodkových dávok predstavuje hodnotu 3,526 %, čo po zaokrúhlení predstavuje 3,6 %. Dôchodkové dávky, ktoré boli zvýšené k 1. júlu 2023 by sa tak v januári 2024 zvýšili za daných predpokladov o 3,6 % (uvedené platí aj na pozostalostné dôchodky, ktoré boli určené zo starobných, predčasných starobných alebo invalidných dôchodkov, ktoré boli zvýšené tzv. mimoriadnou valorizáciou k 1. júlu 2023).

Príklad č. 2: Postup v prípade poistencov/dôchodcov, ktorým sa suma dôchodku nezvýšila mimoriadnou valorizáciou k 1. júlu 2023 napríklad z dôvodu, že v roku 2023 neboli poberateľmi dôchodku a dôchodok bude priznaný až v roku 2024

V prípade tejto skupiny poistencov/dôchodcov, jedná sa predovšetkým o poistencov, ktorým sa prizná dôchodková dávka až v roku 2024 sa suma ich dôchodkovej dávky pri priznaní zvýši o celý rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaný ŠÚ SR za prvých 6, resp. prvých 9 mesiacov roka 2023. Vzhľadom na vyššie uvedené platí, že ak tempo rasu spotrebiteľských cien za prvých 9 mesiacov nepresiahne medziročne 14,5 % , zvýšia sa dôchodky tejto skupiny dôchodcov v roku 2024 o celých 14,5 %.

Od 1. januára 2025 sa sledované obdobie na účely januárového zvyšovania dôchodkov predĺži z doterajších prvých šesť kalendárnych mesiacov na prvých deväť kalendárnych mesiacov kalendárneho roka. Rovnako sa bude postupovať aj pri zvyšovaní vybraných úrazových dávok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk