Hlavné menu

Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení s cieľom obnoviť jeho význam. Za posledných takmer desať rokov sa zákon výraznejšie nemenil. Novela prináša atraktívnejší systém doplnkového dôchodkového sporenia pre všetkých, ktorí naň prispievajú a posilňuje jeho účel - získať lepší doplnkový príjem v starobe alebo po skončení vykonávania rizikových prác.
 

Aby dávky vyplácané z doplnkového dôchodkového sporenia boli naozaj využívané na vylepšenie príjmu účastníka v starobe, sprísňujú sa od prvého januára 2014 podmienky ich vyplácania. Zvýšením veku, od ktorého sa dôchodky vyplácajú, sa zabezpečí, aby účastníci čerpali prostriedky v starobe a nie ešte počas svojho ekonomicky aktívneho obdobia. Touto zmenou sa zároveň ruší dávka odstupného a umožňuje sa predčasný výber. Účastník si po splnení podmienok môže vybrať prostriedky, ktoré sám do svojho doplnkového dôchodkové sporenia vložil. Nárok na príspevky zamestnávateľa získa až po splnení zákonných podmienok na výplatu ostatných dávok doplnkového dôchodkového sporenia.

Zmeny nastanú aj pri informovaní klientov. Informačné povinnosti, ktoré neboli dostatočne adresné a poskytovali účastníkom nízku pridanú hodnotu a zbytočne predražovali systém doplnkového dôchodkového sporenia, sa nahradia a povedú k zníženiu nákladovosti systému. Povinnosť zverejňovania informácií v tlačenej podobe v periodikách nahradí zverejňovanie v elektronickej podobe na webových stránkach doplnkových dôchodkových spoločností. Zavádza sa tiež dokument „kľúčové informácie“. Ten poskytne účastníkom v prehľadnej a stručnej podobe všetky potrebné informácie, ktoré potrebujú pre svoje investičné rozhodnutie. Dokument zároveň vytvára predpoklad nielen pre lepšiu finančnú gramotnosť účastníkov, ale i pre zvýšenie záujmu aktívnejšie sa starať o svoje prostriedky vložené do doplnkového dôchodkového sporenia.

Atraktívnou zmenou pre klienta je aj možnosť vybrať si doplnkovú dôchodkovú spoločnosť bez toho, aby bol obmedzený len ponukou zo strany zamestnávateľa. Doteraz si mohol sporiteľ vybrať iba zo spoločností, s ktorými mal jeho zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu. Do zákona pribudla aj povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti poskytnúť účastníkovi pasívny elektronický prístup k svojmu osobnému účtu, ako i povinnosť zabezpečiť pre účastníka možnosť sporiť si vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch súčasne, bez potreby uzatvorenia ďalšej účastníckej zmluvy.

Novela prináša aj skrátenie obdobia, počas ktorého má doplnková dôchodková spoločnosť nárok na odplatu za prestup, a to z troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy na jeden rok. Keďže slovenský III. pilier patrí v porovnaní s obdobnými systémami v rámci EÚ k najdrahším, dochádza k úprave naprieč celým spektrom odplát poskytovaných doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam. Znížením odplát sa vytvorí predpoklad pre vyšší reálny výnos doplnkových dôchodkových fondov, a teda aj vyšší dôchodok z doplnkového sporenia.

V neposlednom rade sa znovu zavádza daňová úľava v podobe nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka (účastníka) do výšky 180 eur ročne. Nárok na ňu vznikne účastníkovi po splnení zákonom stanovených podmienok.

Nové podmienky doplnkového dôchodkového sporenia budú platiť pre všetkých, ktorí vstúpia do tretieho piliera po prvom januári 2014. Súčasní sporitelia môžu prejsť na nové pravidlá dobrovoľne. Na tých, ktorí sa rozhodnú ostať v starom systéme doplnkového dôchodkového sporenia, sa nebudú vzťahovať pravidlá pre predčasný výber a daňová úľava.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk