Hlavné menu

Akreditácie

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálne služby

Upozornenie na novú povinnosť subjektov, ktoré majú udelenú akreditáciu vzdelávacieho programu.

V súlade s § 87 ods. 2 zákona č. 331/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov je subjekt, ktorému bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, povinný desať dní pred dňom začatia vykonávania každého vzdelávacieho programu písomne oznamovať ministerstvu termín jeho začatia a ukončenia.

Tlačivo na splnenie tejto oznamovacej povinnosti: vo formáte .docx alebo vo formáte .odt

Vyplnené tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu:

Akreditačná komisia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska č. 4,6,8
816 43 Bratislava

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk