Hlavné menu

Pomoc v hmotnej núdzi

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o dávku pomoc v hmotnej núdzi.

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Ak je domácnosť v hmotnej núdzi, neznamená to, že má vždy nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, pretože pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, nie do sumy životného minima.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fyzickej osobe v hmotnej núdzi, ak spĺňa podmienky nároku na dávku a jednotlivé príspevky a úhrn súm uvedených v zákone je vyšší ako úhrn súm príjmu.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne - poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

  1. Podrobnejšie informácie o pomoci v hmotnej núdzi
  2. Elektronická služba Rozhodovanie o pomoci v hmotnej núdzi
  3. Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi
  4. Príloha k žiadosti – potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním
  5. Potvrdenie o príjme/mzde
  6. Žiadosť o osobitný príspevok
  7. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti občana
  8. Potvrdenie o pracovnej neschopnosti občana na účely posúdenia zdravotného stavu posudkovým lekárom

Dotácie na podporu výchovy dieťaťa

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk