Hlavné menu

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti.

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je plnoleté dieťa, ktoré bolo zverené do náhradnej starostlivosti.

Nárok na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti má plnoleté dieťa, ak náhradná starostlivosť (osobná starostlivosť inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo) trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím jeho plnoletosti.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne - poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Vzory formulárov žiadostí pre listinné podanie sú vypublikované na odkaze Podrobnejšie informácie o príspevku (na tejto stránke nižšie). Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o jednorazovom príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk