Hlavné menu

Žiadosť o náhradné výživné

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade:

  • že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou,
  • že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

info Podrobnejšie informácie o dávke

E-služba Elektronická služba Rozhodovanie o náhradnom výživnom - sirotský dôchodok a neplatené výživné

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk