Hlavné menu

VYSVETLENIE NIEKTORÝCH POJMOV UVEDENÝCH V ZÁKONE O DOTÁCIÁCH

Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností, pracovnej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti, rehabilitačnej činnosti, voľnočasových aktivít podľa § 3 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona o dotáciách?

Za materiálovo-technické vybavenie uvedených priestorov v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa považuje najmä interiérové vybavenie miestností, vrátane zabezpečenia prístrojov a pomôcok na výkon napríklad:

 • pracovnej terapie - napr. hrnčiarske kruhy, vypaľovacie pece, krosná, šijacie stroje, materiál na výkon ergoterapie, rastlinný a živočíšny materiál
 • výchovno-vzdelávacej činnosti - špeciálne upravené školské lavice a stoličky, magnetické alebo iné školské tabule, počítače s príslušenstvom, zvukové a obrazové prostriedky, učebné, didaktické a kompenzačné pomôcky, mapy, knihy, glóbusy, odborné časopisy, písacie potreby, farby na maľovanie, štetce
 • rehabilitačnej činnosti - rehabilitačné stoly, vírivky na dolné a horné končatiny, diadynamiky, multifunkčné hydromasážne vane, multifunkčné posilňovacie sústavy, stacionárne bicykle, steppery, biolampy, guličkové bazény, prístroje na elektroliečbu, ribstoly, žinenky, švédske lavice, lopty, medicinbaly, tenisové rakety, siete na tenis, volejbalové siete,
 • voľnočasových aktivít (spoločenské hry, televízor, DVD, PC s príslušenstvom, lopty, stolnotenisové stoly a rakety, volebalové siete a iné športové potreby)
 • sociálnej terapie :
  - muzikoterapia, (hudobné nástroje, CD prehrávač)
  - biblioterapia, (knihy, učebnice, listový papier)
  - aromaterapia ( sviečky, vonné lampy, vonné oleje, éterické silice, inhalačný prístroj)
  - arteterapia, (potreby na vyšívanie, plastelína, štetce, farby, fixy, potreby na pletenie, háčkovanie, sadra , modulit)
  - dramatoterapia, (bábkové divadlo, látky, gombíky, nožnice, ihly, nite, papier, masky)
  - terapia hrou (hračky, spoločenské hry, stolové športové hry, psychohry),
  - Snoezelen terapia (bublinkové valce, vodné postele, projektory s obrázkami, zrkadlová guľa s farebným kolesom- Spotlight, interaktívne optické vlákna, špeciálne húpacie kreslo, plohovacie vaky, vankúše, deky, aromadifuzér s vonnými olejmi, bublistroj na výrobu bubliniek, zvukové panely- piáno matrac, UV lampa, guličkový bazén, trampolína, hojdačky, šmýkačky, fitlopty, farebné svetlá, CD prehrávač)
 • sociálnej rehabilitácie (PC s príslušenstvom, kuchynský kútik, písací stroj s Braillovým písmom).

Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie na výkon odborných metód práce v prirodzenom a v otvorenom prostredí podľa § 3 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona o dotáciách na účely výkonu konkrétneho opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately?

Záleží od povahy konkrétneho opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Za materiálno-technické vybavenie v tomto prípade možno považovať napríklad pri práci s rodinou v jej prirodzenom prostredí rôzne pomôcky (kancelárske, technické a bežnej spotreby) na získanie zručností na vedení domácností, vedenie hospodárenia rodiny, spoločenské a didaktické hry, didaktické pomôcky, športové potreby pre deti a pod. V prípade odborných metód práce v otvorenom prostredí, môže ísť o letáky, predmety s dôležitými telefónnymi číslami, dezinfekčné prostriedky, preventívne prostriedky, drogistický a iný tovar na zber materiálu a pod. PC, telefón.

Čo sa považuje za nákup materiálno- technického vybavenia na výkon odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí prostredníctvom monitorovania a signalizácie potreby pomoci alebo krízovej pomoci poskytovanej prostredníctvom telekomunikačných technológií ?
Ak ide o sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú podľa § 52 a § 53 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, za materiálno- technické vybavenie na výkon odborných metód práce v prirodzenom a v otvorenom prostredí v súvislosti s poskytovaním týchto sociálnych služieb sa považuje napr. počítač, telefón a fax, vodotesné a ľahkoovládateľné náramky s tiesňovým tlačidlom pre prijímateľov opatrovateľskej služby, napr. elektronický mobilný strážca so zabudovaným GPS prijímačom.


Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie obytných miestností v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 3 ods. 1 písm. e) tretieho bodu zákona o dotáciách?

Za materiálno-technické vybavenie uvedených priestorov sa považujú najmä polohovacie postele (mechanické, elektrické, hydraulické), váľandy s úložným priestorom, nočné stolíky, šatníkové skrine, stoly, stoličky, kreslá, špeciálne kreslá pre osoby s kardiovaskulárnymi ochoreniami, pojazdné WC.
Do materiálno-technického vybavenia obytných miestností (tento termín zahŕňa len izby klientov) sa nezahŕňa napr. vybavenie jedálenských priestorov a stravovacej prevádzky.

Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie komunitného centra ?

Za materiálno-technické vybavenie kumunitného o centra sa považujú najmä stoly, stoličky, magnetické alebo školské tabule, farby na maľovanie, štetce, písacie potreby, knihovničky, knihy, spoločenské hry, televízor, športové potreby, počítač s príslušenstvom
Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie útulku ?

Za materiálno-technické vybavenie útulku sa považujú najmä váľandy s úložným priestorom, stoly, stoličky, nočné stolíky, šatníkové skrine, televízor, spoločenské hry, hrnčiarske kruhy, vypaľovacie pece, krosná, šijacie stroje, pomôcky (jednoduché pílky, brúsky, kladivá, kliešte, hoblíky), materiál na pracovnú terapiu
Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie nocľahárne ?
Za materiálno-technické vybavenie nocľahárne sa považujú najmä jednoduché postele (drevené, železné), skrinky na odkladanie osobných vecí a šatstva klientov, nepremokavé (gumené) matrace, stoly, stoličky
Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie nízkoprahového denného centra ?

Za materiálno-technické vybavenie nízkoprahového denného centra sa považujú najmä stoly, stoličky
Čo sa považuje za vykurovacie zariadenia a inú techniku v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 3 ods. 1 písm. e) štvrtý bod zákona o dotáciách?

Za vykurovacie zariadenie sa považujú najmä: vykurovacie kotle (nemôže ísť ale o zmenu vykurovacieho média, napr. z uhlia na plyn, resp. elektrické vykurovanie), radiátory, expanzné nádoby
Za inú techniku sa považujú najmä: konvektomaty, veľkokapacitné sporáky, chladiace boxy, varné kotle na polievku, práčky, sušičky bielizne, mangle, vzduchotechnika. Za inú techniku sa pre účely tohto ustanovenia (tejto priority) nepovažujú technické zariadenia na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, ktoré sú obsahom priority podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o dotáciách.
Podmienkou poskytnutia dotácie je preukázanie havarijného stavu existujúcej techniky. Za havarijný stav sa považuje nespôsobilosť spoľahlivej a bezpečnej prevádzky s nariadením vyradiť z prevádzky s osvedčeným protokolom o odbornej skúške a prevádzke príslušného revízneho technika alebo protokolom o úradnej skúške Technickej inšpekcie, a.s.

Čo sa považuje za vytváranie bezbariérového prostredia a za technické zariadenie na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o dotáciách?

Za vytváranie bezbariérového prostredia sa považuje najmä:

 • vytvorenie bezbariérových vstupov,
 • vytvorenie bezbariérového prostredia v exteriéri zariadení“ s uvedením konkrétnych úprav ( napr. úprava chodníkov pre klientov za účelom odstránenia bariér),
 • inštalácia výťahových plošín a výťahov, alebo ich výmena,
 • rekonštrukcia kúpeľní a toaliet za predpokladu, že sa ňou odstránia architektonické bariéry,
 • výmena dlažby za protišmykovú, avšak len v priestoroch, kde sa pohybujú a ktoré využívajú klienti,
 • vybudovanie šikmej rampy pre transport invalidných vozíkov.

Za technické zariadenie na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu sa považuje nákup takých zariadení, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami - koľajnicové zdvíhacie systémy, schodolezy, vaňové zdviháky, multifunkčné zdviháky. Ide len o vytváranie bezbariérového prostredia a nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čo sa považuje za rekonštrukciu a stavebné úpravy podľa § 3 ods. 1 písm. g) zákona o dotáciách?
Rekonštrukciou sa rozumie taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.

Čo sa považuje za osobné motorové vozidlo na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby a opatrovateľskej služby a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o dotáciách?

Za osobné motorové vozidlo sa považuje osobné motorové vozidlo, osobné motorové vozidlo s úložným priestorom alebo osobné motorové vozidlo so špeciálnym príslušenstvom- zabudovanou izotermickou izoláciou a liatou protisklzovou úpravou na rozvoz stravy v rámci poskytovanej opatrovateľskej služby.

Čo sa považuje za špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení sociálnych služieb a na prepravnú službu podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o dotáciách?
Ide o 7-miestne alebo 9-miestne špeciálne upravené motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidné vozíky na zabezpečenie prepravy. Musí byť deklarované, že takto upravené vozidlo bude slúžiť na prepravu občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí budú počas prepravy prepravovaní na ukotvenom invalidnom vozíku.

Čo sa považuje za rekreačnú činnosť pre dieťa podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona o dotáciách?
Ide o rekreačnú činnosť pre dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení. Podľa zákona o sociálnych službách je súčasťou záujmovej činnosti (§18 ods. 4) aj rekreačná činnosť a obe tieto zariadenia sociálnych služieb zabezpečujú podľa zákona záujmovú činnosť vrátane rekreačnej činnosti ako súčasť poskytovaných služieb dieťaťu.

Čo sa rozumie pod podporou vykonávania programov a odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny, riešenia násilia páchaného na deťoch, sanáciu rodiny v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§ 3 písm. e) zákona) ?

 • programy a odborné metódy práce na podporu riešení problémov detí v rodine, v škole, na pomoc pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch zameraných na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny vykonávané v prirodzenom, náhradnom rodinnom a otvorenom prostredí (vrátane detí s problémovým správaním, s poruchami správania a detí podmienečne odsúdených),
 • programy a odborné metódy práce na pomoc a ochranu obetí sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania, predaja, obetí detskej pornografie, týrania,
 • adaptačné programy na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom rodinnom prostrední zamerané na prácu s rodinou po návrate dieťaťa zo zariadenia na výkon rozhodnutia súdu a zo zariadení na výkon odňatia trestu slobody a výkon väzby,
 • programy a odborné metódy práce zamerané na sanáciu rodín, z ktorých boli vyňaté deti rozhodnutím súdu.


Kedy je potrebné vytvárať bezbariérové prostredie v detskom domove pri deinštitucionalizácii detského domova?

V prípade akejkoľvek rekonštrukcie a stavebných úpravách samostatných rodinných domov alebo samostatných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch.

Čo sa považuje za rekondičnú aktivitu podľa § 6 ods. 1 zákona o dotáciách?

Za rekondičnú aktivitu sa považuje odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozvojom a nácvikom zručnosti alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, vykonávaná mimo prirodzeného prostredia, zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to formou skupinových rekondičných pobytov. Fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím je osoba, ktorej miera funkčnej poruchy podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je najmenej 50 %. Nemôže ísť ani o výkon sociálnej rehabilitácie ako samostatnej odbornej činnosti, ani o výkon špecializovaného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti. Za rekondičnú aktivitu podľa § 6 ods. 1 zákona o dotáciách sa nepovažuje zabezpečenie rekreačnej činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona o dotáciách. Za rekondičnú aktivitu podľa § 6 ods. 1 písm. a) sa nepovažujú činnosti, ktoré sú výlučne určené na zlepšenie alebo udržanie fyzickej kondície.

Kto ma nárok na dotáciu na rekondičnú aktivitu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a kde si ju uplatni?

Fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá priamo kontaktuje organizácie, ktorým bola dotácia schválená.

Aké cestovné náhrady je možné z dotácie hradiť podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dotáciách?
Z dotácie je možné hradiť preukázané cestovné výdavky, preukázané výdavky za ubytovanie a stravné fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sprievodcovi fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je odkázaná na sprievodcu (podľa § 14 ods. 10 zákona 447/2008 Z. z.), fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom, ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osobe, ktorá sa, na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čo sa považuje za materiálové vybavenie podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o dotáciách?

Za materiálové vybavenie sa považuje inventárne vybavenie miestností, v ktorých sa uskutočňuje rekondičná aktivita vrátane technických prostriedkov na výkon rekondičnej aktivity najmä kompenzačné pomôcky a ostatné technické pomôcky súvisiace s realizáciou rekondičných aktivít.

Čo sa považuje za tlačiarenské služby podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona o dotáciách?

Za tlačiarenské služby sa považujú tlačiarenské práce, spracovanie grafiky a zhotovenie zvukového záznamu na účely vydávania časopisu vo zvukovom formáte zabezpečované dodávateľským spôsobom.

Aké služby súvisiace s prevádzkou elektronických časopisov a periodík (§ 8 ods. 2 písm. f) ) môžu byť z dotácie hradené?
Úprava, servis, údržba, rozvoj, aktualizácia a mesačná podpora webovej stránky, ktorá je elektronickým časopisom alebo periodikom.

Je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie žiadať o poskytnutie dotácie na viac účelov, nakoľko podľa § 3 ods. 10 zákona o dotáciách v príslušnom rozpočtovom roku na to isté zariadenie sociálnych služieb alebo na to isté zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je možné poskytnúť dotáciu len raz? (otázka sa vzťahuje len k poskytnutiu dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Zákon nevylučuje v rámci jednej podanej žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (podľa § 3 zákona a prílohy č. 1 k zákonu), označiť a žiadať o poskytnutie dotácie na viac možných účelov ustanovených v § 3 ods. 1 zákona. Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno aj v tomto prípade (viac označených účelov v žiadosti, na ktoré sa žiada dotácia) poskytnúť s poukazom na § 3 ods. 12 v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 50 000 eur. V žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa prílohy č. 1 k zákonu je však potrebné zo strany žiadateľa uviesť osobitne cieľ/ciele uskutočňovania aktivít a činností podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, cieľovú skupinu, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, opis priebehu aktivít a činností, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, časový harmonogram uskutočňovania aktivít a činností, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, výdavky na aktivity a činnosti súvisiace s účelom, na ktorý sa žiada dotácia, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, rozpočet, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, komentár k rozpočtu, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, udržateľnosť aktivít a činností podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia. V rámci hodnotiaceho a výberového procesu totiž môže byť úspešná žiadosť len na jeden z označených účelov a preto musí byť aj vo forme spracovania žiadosti zabezpečená možnosť izolovaného posudzovania jednotlivých označených účelov.

Aké vážne situácie sa zohľadňujú pri priznávaní dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona o dotáciách?

Sú to predovšetkým situácie, ktoré vyžadujú akútne riešenie vážnych krízových životných situácií, do ktorých sa fyzické osoby dostali pre ničivé následky živelných udalostí ako sú napr. požiar, záplavy, víchrica, smršť, havárie, prípadne výbuch, v dôsledku ktorých občan prišiel o možnosť bývania, základné vybavenie domácnosti, osobné veci (napr. ošatenie, obuv). Nie je ju možné poskytnúť ani použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek a tiež na riešenie bežnej nepriaznivej sociálnej situácie.


Na aké aktivity alebo činnosti je možné požiadať o dotáciu na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a?

Žiadateľ môže požiadať o dotáciu na vzdelávacie aktivity, na poradenskú činnosť, na osvetovú, edičnú a analytickú činnosť.

 • Pod vzdelávacou aktivitou sa rozumie vzdelávacia činnosť ako napríklad prednášky, semináre, konferencie, kolokviá, tréningy, okrúhle stoly, organizované subjektom na podporu rodovej rovnosti a uplatňovanie zásad rodovej rovnosti. Do vzdelávacích aktivít sa zahŕňajú aj činnosti spojené s odbornou prípravou vzdelávacej aktivity, jej prezentáciou a spracovaním odborných materiálov pre ďalšie využitie ako súčasť študijných materiálov v rámci vzdelávacích aktivít.
 • Za poradenskú činnosť sa považuje činnosť, ktorá sa poskytuje v zmysle antidiskriminačného zákona a právneho poriadku subjektmi, oprávneným na uvedenú činnosť, poradenská činnosť a s ňou súvisiace aktivity v oblasti rodovo podmieneného násilia. V rámci poradenskej činnosti je možné vykonávať rodový audit organizácií a poradenstvo v rámci rodového auditu pre zamestnávateľské organizácie, mentoring a koučing, zamerané na podporu a rozvoj vedomostí, zručností a návykov v predmetnej oblasti.
 • Pod osvetovou činnosťou sa rozumie samostatná odborná činnosť, zameraná na šírenie informácií o rodovej rovnosti elektronickou, tlačenou (printovou), prezentačnou formou alebo prostredníctvom masmediálnych prostriedkov, kampaní, školských a kultúrnych aktivít a činností alebo prostredníctvom určených subjektov, splnomocnených na takúto činnosť organizáciou z mimovládneho sektora, ktorá má na uvedené aktivity a činnosti oprávnenie. Do osvetovej činnosti v oblasti rodovej rovnosti sa zahŕňajú aj činnosti spojené s vydávaním pôvodných textov a prekladov na podporu rodovej rovnosti a nákupom odborných knižničných fondov a ich poskytovanie verejnosti ako aj prevádzkovanie knižníc a zariadení (priestorov a personálneho zabezpečenia) na vykonávanie výpožičnej činnosti a prezenčných činností knižničného fondu, rovnako aj dokumentačné, rešeršné, knižničné a informačné aktivity.
 • Edičná činnosť zahŕňa tvorbu a vydávanie tlačených alebo elektronických časopisov, pravidelných alebo nepravidelných periodík informačno– poradenského charakteru, publikácií alebo kníh zameraných na podporu rodovej rovnosti.
 • Analytická činnosť je zameraná na spracovanie podkladových analýz najmä pre potreby štátnej a verejnej správy pre spracovanie koncepčných strategických materiálov, zákonov a iných normatívnych aktov v oblasti rodovej rovnosti (expertízna činnosť, štúdie, rešerše, komparácie, súhrnné zistenia a návrhy opatrení vyplývajúcich z praxe..). Analytická činnosť zahŕňa aj výskumy a prieskumy vrátane zberu dát.

Kto je považovaný za odborného zamestnanca resp. zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa § 9a ods.1 (§ 9a ods.2 písm. a), b)?

Odborný zamestnanec musí byť zamestnancom organizácie, ktorá o dotáciu žiada, alebo zamestnanec (dohodár), ktorý priamo vykonáva odborné činnosti alebo aktivity na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Odborný zamestnanec nie je napríklad štatutár organizácie, pokiaľ sa nepodieľa priamo na výkone odborných činností a aktivít, ako lektor, prednášateľ, mentor, odborný poradca, auditor,... Za odborného zamestnanca sa nepovažuje asistent, účtovník, manažér organizácie.

Ktoré výdavky spojené s náhradou cestovného je možné uplatniť podľa § 9a ods.2 písm. e)?

Podľa § 9a ods. 2 písm. e) je možné uplatniť si náhradu cestovných výdavkov odborného zamestnanca alebo zamestnanca žiadateľskej organizácie, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa § 9a ods. 1. v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z o cestovných náhradách, a to iba na preukázané cestovné výdavky podľa §4 ods. 1 písm. a).

Čo sa považuje za služby spojené s realizáciou aktivít a činností (§ 9a ods.2 písm. f)?

 • Pri vzdelávacích aktivitách sú to najmä služby na zabezpečenie lektorských a vzdelávacích činnostíi v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní .
 • Pri poradenských činnostiach sú to najmä: činnosti v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) vykonávané fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana pred diskrimináciou v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne poradenstvo ktoré poskytovateľ sociálnej služby poskytuje v rámci odbornej činnosti a to najmä najmä základné sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo a odborné činnosti a špecializované odborné činnosti vykonávané sociálnym pracovníkom a asistentom sociálnej práce v zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Pri osvetovej a edičnej činnosti sú to najmä- tlačiarenské služby (tlačiarenské práce, spracovanie grafiky a zhotovenie video záznamu na účely vydania informačného materiálu, brožúrky, letáka, metodickej príručky, dokumentácie a publikácie a prevádzka webových sídiel, elektronických časopisov a periodík (Spracovanie obsahu, úprava, dizajn, výroba, údržba, rozvoj, aktualizácia a podpora webovej stránky, ktorá je webovým sídlom, elektronickým časopisom alebo periodikom)
 • Pod službami spojenými s realizáciou aktivít a činností sa rozumie aj tlač vzdelávacích modulov a materiálov, prenájom zvukovej techniky, tlmočníctvo, vydávanie pôvodných textov, novín a časopisov, fotografické služby na dokumentovanie aktivít a činností, občerstvenie (minerálka, káva, čaj, sušienky...) formou cateringu. Pri viacdňových aktivitách primerané služby na ubytovanie a stravu.

Pod službami sa rozumie zabezpečenie a vykonanie aktivít a činností na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka alebo podľa autorského zákona.Čo sa považuje za materiálové vybavenie priamo súvisiace s výkonom aktivít a činností podľa § 9a ods.2 písm. h)?

Pod materiálovým vybavením rozumieme vybavenie, ktoré musí priamo súvisieť so zabezpečením a výkonom činností a aktivít podľa §9a ods. 1. Ide napr. o: potraviny pri vzdelávacej a osvetovej aktivite ( káva, čaj, sušienky, minerálna voda) forma pokladničného dokladu, kancelársky papier, toner, perá, fixy, počítač, tlačiareň, fotoaparát, videokamera dataprojektor, plátno a iné. Materiálové vybavenie musí byť presne špecifikované t.j. je potrebné uviesť konkrétny názov, množstvo a jednotkovú cenu.

V akej výške sa poskytuje dotácia na úhradu mzdy, odmeny a odvodov zamestnávateľa na podporu rodovej rovnosti ( § 9a ods. 4)?

Maximálnu výšku úhrady výdavkov uvedených v § 9a ods. 2 písm. a)- d) určuje § 3 ods. 11 zákona o dotáciách t.j. dotáciu možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) až d) najviac vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý štvrťrok až tretí štvrťrok kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému rozpočtovému roku na mesiac a na zamestnanca uvedeného v odseku 1 písm. a) a b). Dotácia sa pri skrátených úväzkoch priamo úmerne kráti. Z uvedeného sa vypočítava aj hodinová sadzba.
Upozornenie: v zmysle § 223 ods. 4 Zákonníka práce dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

Aké výdavky sú považované za neoprávnené podľa § 9a?

Sú to výdavky, ktoré nesúvisia priamo s odbornou činnosťou alebo aktivitami. Patria k nim najmä:

 • Platy alebo odmeny pre zamestnancov resp. externých spolupracovníkov/čky, ktorí/é priamo nevykonávajú aktivity (neoprávnené výdavky sú napr. manažment projektu, účtovníctvo a pod.).
 • Výdavky, ktoré nesúvisia s vykonávaním aktivít (nákupy počítačovej techniky, pokiaľ nemajú priamy súvis s aktivitou, nákupy materiálno-technického zabezpečenia a iných zariadení).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk