Hlavné menu

Dotácie - všeobecné informácie

Žiadateľ (právnická osoba) o dotáciu poskytovanú priamo ministerstvom predkladá ministerstvu žiadosť v elektronickej forme - prostredníctvom informačného systému a v jednom písomnom vyhotovení. Písomné vyhotovenie žiadosti sa vytvorí z elektronickej verzie žiadosti. Po vytlačení žiadosti je potrebné doplniť originály (resp. overené kópie) povinných príloh a žiadosť spolu s prílohami predložiť vo zviazanej forme (hrebeňová väzba, rýchloviazač).

Venujte prosím pozornosť správnemu označeniu druhu dotácie. Vaša žiadosť bude odborne hodnotená pod takým druhom dotácie, pod ktorým ju označíte. To znamená, že, ak označíte vašu žiadosť ako druh dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb, ale v skutočnosti sa bude jednať o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, bude vaša žiadosť hodnotená ako dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb.

Používateľská príručka pre žiadateľa o dotácie

Žiadateľ o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (fyzická osoba ) predkladá žiadosť o dotáciu v jednom vyhotovení a doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu. Súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie na humanitárnu pomoc je aj záznam zo šetrenia sociálnych pomerov žiadateľa, ktoré vykoná príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa na základe vyžiadania ministerstva.
Podrobné informácie o postupoch a prílohách nájdete v často kladených otázkach.

Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie poskytované priamo ministerstvom na príslušný rozpočtový rok je od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. žiadosti o dotácie na  rozpočtový rok 2024 sa budú predkladať v  lehote od 1. novembra do 31. decembra 2023, s výnimkou žiadostí o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú je možné predkladať v priebehu celého roka.

Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti o dotáciu v podateľni ministerstva.

Žiadosť o dotáciu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu nebude zaradená do hodnotiaceho procesu.

Žiadosti (právnických osôb) o dotácie poskytované priamo ministerstvom sa predkladajú nasledovne:

1. Je potrebné sa zaregistrovať v systéme IS Dotácie na stránke dotacie.mpsvr.sk
2. Po zaregistrovaní počkať na potvrdenie registrácie
3. Následne vyplniť a elektronicky zaslať žiadosť o dotáciu prostredníctvom IS Dotácie
4. V systéme IS Dotácie predmetnú žiadosť o dotáciu vytlačiť 
5. Podpísanú žiadosť spolu s prílohami doručiť na MPSVaR SR

  • poštou na adresu:
    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
    odbor rozpočtu a financovania
    Špitálska 4-6-8
    816 43 Bratislava

  • alebo v podateľni ministerstva na vyššie uvedenej adrese

Žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (fyzické osoby) sa posiela len v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava

 

 

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk