Hlavné menu

Dotácie - všeobecné informácie

Žiadateľ (právnická osoba) o dotáciu poskytovanú priamo ministerstvom predkladá ministerstvu žiadosť v elektronickej forme - prostredníctvom informačného systému a v jednom písomnom vyhotovení. Písomné vyhotovenie žiadosti sa vytvorí z elektronickej verzie žiadosti. Po vytlačení žiadosti je potrebné doplniť originály (resp. overené kópie) povinných príloh a žiadosť spolu s prílohami predložiť vo zviazanej forme (hrebeňová väzba, rýchloviazač).

Používateľská príručka pre žiadateľa o dotácie

Žiadateľ o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (fyzická osoba ) predkladá žiadosť o dotáciu v jednom vyhotovení a doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu. Súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie na humanitárnu pomoc je aj záznam zo šetrenia sociálnych pomerov žiadateľa, ktoré vykoná príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa na základe vyžiadania ministerstva.
Podrobné informácie o postupoch a prílohách nájdete v často kladených otázkach .

Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie poskytované priamo ministerstvom na príslušný rozpočtový rok je od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. žiadosti o dotácie na  rozpočtový rok 2022 sa budú predkladať v  lehote od 1. novembra do 31. decembra 2021, s výnimkou žiadostí o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú je možné predkladať v priebehu celého roka.

Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti o dotáciu v podateľni ministerstva.

Žiadosť o dotáciu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu nebude zaradená do hodnotiaceho procesu.

Žiadosti (právnických osôb) o dotácie poskytované priamo ministerstvom sa predkladajú nasledovne:

1. Je potrebné sa zaregistrovať v systéme IS Dotácie na stránke dotacie.mpsvr.sk
2. Po zaregistrovaní počkať na potvrdenie registrácie
3. Následne vyplniť a elektronicky zaslať žiadosť o dotáciu prostredníctvom IS Dotácie
4. V systéme IS Dotácie predmetnú žiadosť o dotáciu vytlačiť 
5. Podpísanú žiadosť spolu s prílohami doručiť na MPSVaR SR

  • poštou na adresu:
    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
    odbor rozpočtu a financovania
    Špitálska 4-6-8
    816 43 Bratislava

  • alebo v podateľni ministerstva na vyššie uvedenej adrese

Žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (fyzické osoby) sa posiela len v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava

 

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk