Hlavné menu

Kedy podať žiadosť o dotáciu

Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie poskytované priamo ministerstvom na príslušný rozpočtový rok je od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka , t.j. žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2020 sa budú predkladať v lehote od 1. novembra do 31. decembra 2019, s výnimkou žiadostí o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú je možné predkladať v priebehu celého roka 2020.

Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti o dotáciu v podateľni ministerstva.

Žiadosť o dotáciu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu nebude zaradená do hodnotiaceho procesu .


 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk