Hlavné menu

Dotácia na podporu rodovej rovnosti

O dotáciu na podporu rodovej rovnosti môže požiadať v súlade s § 9a zákona o dotáciách nezisková organizácia alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu, ak má v predmete činnosti podporu rodovej rovnosti.

Účel dotácie

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu , konkrétne na

 • vzdelávacie aktivity,
 • poradenskú činnosť,
 • osvetovú činnosť,
 • edičnú činnosť,
 • analytickú činnosť.


Predmet dotácie

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na:

 • mzdu alebo plat zamestnanca , ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti zamerané na podporu rodovej rovnosti,
 • odmenu zamestnanca , ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti zamerané na podporu rodovej rovnosti, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • cestovné náhrady výdavkov zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti zamerané na podporu rodovej rovnosti,
 • služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností zameraných na podporu rodovej rovnosti,
 • nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností zameraných na podporu rodovej rovnosti,
 • materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností zameraných na podporu rodovej rovnosti.


Žiadosť o poskytnutie dotácie

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk