Hlavné menu

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na

a) preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na

1. stabilitu rodinných vzťahov,

2. rozvoj rodičovských kompetencií,

3. predchádzanie negatívnym javom v rodine,

4. zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu

5. upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,

b) aktivity alebo činnosti podľa písmena a) špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,

c) výchovu k manželstvu a rodičovstvu,

d) svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,

e) utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,

f) edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami podľa písmen a) až e)

O dotáciu na podporu plnenia funkcii rodiny môže v súlade s § 9a zákona o dotáciách požiadať:

 • obec (obec je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú alebo založenú obcou),
 • združenie obcí ,
 • nezisková organizácia alebo občianske združenie ak má v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na
 1. 1. podporu plnenia funkcií rodiny,
 2. 2. tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných alebo kultúrnych hodnôt,
 3. 3. vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, na ktoré sa nevyžaduje akreditácia,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak ide o aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na

1. preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na

a. stabilitu rodinných vzťahov,

b. rozvoj rodičovských kompetencií,

c. predchádzanie negatívnym javom v rodine,

d. zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu,

e. upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,

2. aktivity alebo činnosti podľa prvého bodu špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,

3. utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,

4. edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami uvedenými v bode

Predmet dotácie

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na

 • mzdu alebo plat zamestnanca ,
 • ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na

1. stabilitu rodinných vzťahov,

2. rozvoj rodičovských kompetencií,

3. predchádzanie negatívnym javom v rodine,

4. zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu,

5. upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,

 • ktorý priamo vykonáva tieto aktivity alebo činnosti špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
 • ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,
 • ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,
 • edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami na plnenie funkcií rodiny
 • odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti na podporu plnenia rodiny, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 • preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľovi
 • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • náhradu cestovných výdavkov zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti na podporu plnenia funkcií rodiny,
 • výdavky spojené s prehlbovaním kvalifikácie a supervíziou zamestnanca , ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti ,
 • kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením,
 • služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností na podporu plnenia funkcií rodiny,
 • nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností aktivity alebo činnosti preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny,
 • materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností, preventívnych programov, tréningov a osvetových aktivít zameraných na podporu plnenia funkcií rodiny

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur.

Ak ide o dotáciu na výdavky na kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením najviac v sume 50 000 eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk