Hlavné menu

PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU VRÁTANE PRÍLOH

Aké sú lehoty na predkladanie žiadostí o dotácie, ktoré sú poskytované priamo ministerstvom?

Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie poskytované priamo ministerstvom na príslušný rozpočtový rok je od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka, tzn. žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 sa budú predkladať v lehote od 1. novembra do 31. decembra 2015 , s výnimkou žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú je možné predkladať v priebehu celého roka.

Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti o dotáciu v podateľni ministerstva. Ak pripadne posledný deň lehoty na predkladanie žiadosti o dotáciu na sobotu alebo na deň pracovného pokoja (§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov), za posledný deň lehoty na predkladanie žiadosti o dotáciu sa považuje najbližší pracovný deň. Žiadosť o dotáciu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu nebude zaradená do hodnotiaceho procesu.

Akým spôsobom sa predkladajú žiadosti o poskytovanie dotácie, ktorá je poskytovaná priamo ministerstvom?

Žiadosti o dotácie poskytované priamo ministerstvom sa predkladajú výhradne:
a) poštou , na adresu:


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava

s výnimkou žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa §9 ods. 1 a 2,ktorá sa posiela na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Špitálska 4-6-8816 43 Bratislava

b) v podateľni ministerstva , na vyššie uvedenej adrese. Žiadosti o dotáciu sa nepredkladajú elektronickou formou.

Na akom tlačive sa predkladá žiadosť o dotáciu a kde sa tlačivo nachádza?

Žiadosti o dotáciu sa predkladajú na tlačivách, ktoré tvoria prílohy vyhlášky č. 22/2011 MPSVR SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č 544/2010 Z.z. o dotáciách. Žiadateľ vypĺňa tlačivo žiadosti podľa druhu dotácie, o ktorú žiada.

 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 1 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rekondičných aktivít vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 5 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 6 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 7 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa §9 ods. 1 a 2 zákona vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 8 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa §9 ods. 3 a 4 zákona vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 9 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rodovej rovnosti vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 10 k vyhláške.

Všetky uvedené vzory tlačív sa nachádzajú na webovom sídle ministerstva www.employment.gov.sk v časti ministerstvo/ poskytovanie dotácií. Žiadateľ zasiela spolu so žiadosťou o dotáciu všetky prílohy žiadosti v súlade s § 10 zákona o dotáciách.

Čo obsahuje kompletná žiadosť o dotáciu?

Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci predkladá žiadosť o dotáciu v jednom vyhotovení a doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 8a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o tieto doklady

 • čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.

Žiadosť a formulár čestného vyhlásenia je vystavený na webovom sídle MPSVR SR.
Žiadateľ o dotáciu na ostatné druhy dotácií poskytované priamo ministerstvom predkladá ministerstvu žiadosť v dvoch vyhotoveniach, a to v jednom origináli a v jednej kópii, každé vyhotovenie obsahuje všetky prílohy a predkladá sa vo zviazanej forme (hrebeňová väzba, rýchloviazač). Žiadateľ vyznačí v hornej časti prvej strany žiadosti symboly „O“ alebo „K“ podľa toho, či sa jedná o originál alebo kópiu žiadosti.
Žiadateľ vypĺňa všetky údaje v žiadosti, ktoré sa naňho vzťahujú a nemôže dopĺňať alebo inak pozmeňovať obsah tlačiva žiadosti. V prípade potreby však môže rozšíriť počet riadkov jednotlivých tabuliek.
Každý originál žiadosti podpíše štatutárny zástupca žiadateľa (nemôže byť podpísaný v zastúpení) a musí byť opatrený odtlačkom pečiatky žiadateľa.
Originály alebo úradne osvedčené kópie príloh žiadosti sa predkladajú zviazané s originálom žiadosti, kópie príloh sa predkladajú zviazané s kópiou žiadosti. Ak žiadateľ predkladá viac žiadostí o dotáciu, originál príloh priloží k jednej z originálov žiadostí, k ostatným originálom žiadostí priloží fotokópie príloh a v dolnej časti prvej strany každej prílohy uvedie odkaz: Originál prílohy sa nachádza v žiadosti ...

Ako sa zostavuje rozpočet, ktorý je súčasťou žiadosti o dotáciu?

Žiadateľ o dotáciu identifikuje v rozpočte výdavky, ktoré vzniknú pri realizácii aktivít a činností súvisiacich s účelom, na ktorý sa dotácia žiada.
Ak žiadateľ žiada o druh dotácie, pri ktorom sa nevyžaduje spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov (t.j. dotácia na podporu rekondičných aktivít, dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, dotácia na podporu edičnej činnosti a dotácia na podporu humanitárnej pomoci), v rozpočte uvádza položky do výšky žiadanej dotácie, zároveň uvádza aj vlastné alebo iné zdroje, ak plánuje spolufinancovať aktivity a činnosti súvisiace s účelom, na ktorý sa žiada dotácia. Dotácie na podporu rekondičných aktivít, dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti a dotácia na podporu edičnej činnosti sa poskytujú formou bežného transferu.
Ak žiadateľ žiada o druh dotácie pri ktorom sa vyžaduje spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov vo výške najmenej 10% z celkových výdavkov na uskutočňovanie aktivít a činností (t.j. dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a dotácia na podporu rodovej rovnosti), je povinný uviesť v rozpočte aj vlastné alebo iné zdroje, ktorých výška musí byť na úrovni najmenej 10% z celkových výdavkov. Napr. ak celkové výdavky predstavujú 40 000€, čo je 100%, žiadateľ môže požiadať o dotáciu najviac v sume 36 000€, čo je 90%, na ostatné výdavky, ktoré v tomto prípade predstavujú 4 000€ musí mať zabezpečené vlastné alebo iné zdroje. Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa poskytujú formou bežného alebo kapitálového transferu. Dotácie na podporu humanitárnej pomoci a rodovej rovnosti sa poskytujú len formou bežného transferu. Pri posudzovaní, či ide o bežné alebo kapitálové výdavky sa postupuje podľa platnej ekonomickej klasifikácie uvedenej v Opatrení Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien a doplnkov.
Ak je predmetom financovania hnuteľná vec zložená z viacerých častí, ktoré tvoria spoločne funkčný celok, nie je možné uvádzať v rozpočte výdavky na jednotlivé časti, ale výdavky na obstaranie hnuteľnej veci ako celku. Napr. ak ide o nákup polohovateľnej postele, v rozpočte sa uvádza cena polohovateľnej postele ako celku, tzn. vrátane všetkých jej súčasti, ktorými sú konštrukcia postele, matrac, postrannice, hrazda atď. a neuvádzajú sa jednotlivé súčasti postele ako samostatné položky.
V časti Komentár k rozpočtu, ktorý je tiež súčasťou žiadosti o dotáciu žiadateľ vysvetlí alebo podrobne rozpíše jednotlivé položky rozpočtu (napr. ak sa v rozpočte nachádza položka mzda alebo plat zamestnanca, v komentári k rozpočtu sa uvedie počet zamestnancov, pracovný úväzok- plný, čiastočný, polovičný, výška mzdy pre jedného zamestnanca na jeden mesiac, počet mesiacov a pod., ak sa v rozpočte nachádza položka cestovné náhrady, v komentári k rozpočtu sa uvedie o aké náhrady ide /napr. stravné, výdavky za ubytovanie, cestovné výdavky/, počet účastníkov aktivít /uvedie sa samostatne počet osôb z cieľovej skupiny a počet zamestnancov, pri dotácii na podporu rekondičných aktivít sa pri počte osôb z cieľovej skupiny osobitne uvedie počet fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, počet fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na sprievodcu a počet sprievodcov/, počet dní, náklady na jedného účastníka na jeden deň a pod., rovnako sa postupuje aj u ostatných položiek rozpočtu, ktoré je potrebné, pre posúdenie hospodárnosti a primeranosti jednotlivých položiek rozpočtu, podrobne vysvetliť, napr. pri dotácii na podporu edičnej činnosti sa uvedú náklady na 1 kus časopisu alebo periodika). Tabuľku komentár k rozpočtu nie je potrebné vypĺňať v prípade, že ide o rekonštrukciu alebo stavebné úpravy, nakoľko vtedy predkladá žiadateľ o dotáciu ako samostatnú prílohu žiadosti podrobný rozpočet rekonštrukcie alebo stavebnej úpravy.

Čo sa rozumie pod dokladom preukazujúcim splnenie podmienok podľa osobitného predpisu 1) , ktorý je prílohou žiadosti o dotáciu?

Podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dotácia poskytuje na základe žiadosti, ktorej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie.
Ide o tieto doklady:

 • čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
 • potvrdenie miestne príslušného správcu dane (daňového úradu), nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky- predkladá aj obec; ak žiadateľ nie je registrovaný na daňovom úrade, predkladá potvrdenie daňového úradu, že žiadateľa neeviduje
 • potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
  čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z., o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ak žiadateľ nemá povinnosť registrácie požiada o potvrdenie, že nie je evidovaný v registri Sociálnej poisťovne
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ak žiadateľ nemá a ani nemal záväzky voči niektorej zdravotnej poisťovni požiada o potvrdenie, že nie je vedený v registri príslušnej zdravotnej poisťovne


Doklady sa prikladajú k žiadosti v uvedenom poradí. Na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy, sa predloženie dokladov uvedených v písm. 3) a 4) nevzťahuje. Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou predkladá spolu so žiadosťou o dotáciu čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.

Podľa § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjekty, ktoré vydávajú potvrdenia podľa § 8a ods. 5 tohto zákona sú povinné na požiadanie vydať tieto potvrdenia bezplatne.


Aké ďalšie doklady predkladá žiadateľ spolu so žiadosťou?

Žiadateľ o dotáciu predkladá okrem uvedených dokladov ešte ďalšie, v závislosti od druhu a účelu dotácie, o ktorú žiada.
Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb alebo o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ak sa žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb– uvedený doklad vydáva príslušný vyšší územný celok
 • rozhodnutie MPSVR SR o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak sa žiada o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • list vlastníctva, zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke uzatvorenú najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ak predmetom financovania je nehnuteľnosť (t.j. ak ide o výmenu vykurovacích zariadení, vzduchotechniky, o vytváranie bezbariérového prostredia a nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, o rekonštrukciu a stavebné úpravy zariadení)
 • písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti a predmetom financovania je rekonštrukcia a stavebné úpravy
 • právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo ich úradne overené kópie, ak predmetom financovania je rekonštrukcia a stavebné úpravy
 • doklad preukazujúci havarijný stav vykurovacích zariadení a inej techniky- protokol o odbornej skúške a prevádzke príslušného revízneho technika alebo protokol o úradnej skúške Technickej inšpekcie, a.s., so záverom o nespôsobilosti spoľahlivej a bezpečnej prevádzky s nariadením vyradiť toto zariadenie alebo techniku z prevádzky, ak predmetom financovania je vykurovacie zariadenie alebo iná technika v havarijnom stave
 • doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10% z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností z vlastných alebo z iných zdrojov. V prípade vlastných zdrojov sa dokladá potvrdenie banky o zostatku finančných prostriedkov na účte žiadateľa . Výpis z bankového účtu je nepostačujúci . V prípade iných zdrojov sa dokladá potvrdenie iného subjektu, že sa bude na financovaní aktivít a činností podieľať, s uvedením sumy, vo výške ktorej bude tieto aktivity a činnosti spolufinancovať. Toto potvrdenie musí obsahovať úradne overený podpis.
 • cenová ponuka so špecifikáciou rozpočtu, ak predmetom financovania je materiálno-technické vybavenie, nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia, inventáru, materiálu a dopravných prostriedkov
 • rozpočet (výkaz výmer), ak predmetom financovania je rekonštrukcia a stavebné úpravy (originál sa predkladá podpísaný zhotoviteľom a opatrený pečiatkou) .

 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.

Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rekondičných aktivít , predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti, t.j. stanovy občianskeho združenia s vyznačením dňa registrácie na Ministerstve vnútra SR. Tento doklad nepredkladá žiadateľ, ktorým je odborová organizácia alebo združenie odborových organizácií.
 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.

Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti, t.j. stanovy občianskeho združenia s vyznačením dňa registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako 3 mesiace, že spĺňa podmienky podľa §7 ods. 3 zákona o dotáciách (t.j. že zastupuje svojich členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách na národnej úrovni a medzinárodnej úrovni a má najmenej 50 000 členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje), ak sa žiada o dotáciu na § 7 ods. 1 písm. c) až h) zákona o dotáciách
 • doklad preukazujúci výdavky uvedené v § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona o dotáciách vynaložené za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, v ktorom sa podala žiadosť, ak sa žiada o dotáciu na výdavky uvedené v § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona o dotáciách.
 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.


Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti , predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • doklad preukazujúci registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík v sociálnej oblasti, s výnimkou časopisov a periodík vydávaných v elektronickej forme, v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte - uvedený doklad vydáva Ministerstvo kultúry SR
 • doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti, t.j. žiadateľ, ktorým je občianske združenie, predloží stanovy s vyznačením dňa registrácie na Ministerstve vnútra SR, žiadateľ, ktorým je neverejný poskytovateľ sociálnej služby, predloží doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie, doklad o akreditácii ako doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti, nepredkladá, nakoľko vo veci akreditácie koná a rozhoduje ministerstvo. Žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktorých vykonávanie sa nevyžaduje akreditácia predkladá iný doklad preukazujúci, že predmet jeho činnosti je v sociálnej oblasti (napr. nezisková organizácia predkladá zakladaciu listinu a pod.)
 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.
 • jeden kus časopisu alebo periodika, ak boli vydané v tlačenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť, ak na jeho tvorbu a vydávanie žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti.

Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rodovej rovnosti , predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa,
 • doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít alebo činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. V prípade vlastných zdrojov sa dokladá potvrdenie banky o zostatku finančných prostriedkov na účte žiadateľa . Výpis z banky je nepostačujúci. V prípade iných zdrojov sa dokladá potvrdenie iného subjektu, že sa bude na financovaní aktivít a činností podieľať, s uvedením sumy, vo výške ktorej bude tieto aktivity a činnosti spolufinancovať. Toto potvrdenie musí obsahovať úradne overený podpis.
 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.

Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 , predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.

Žiadosť vrátane všetkých príloh sa predkladá v jednom origináli a v jednej kópií, každá osobitne vo zviazanej forme (hrebeňová väzba, rýchloviazač). Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť o dotáciu, ktorej prílohou je viacero čestných vyhlásení, môže predložiť všetky čestné vyhlásenia na jednom hárku papiera.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk