Hlavné menu

Expertná skupina spoločensky zodpovedného podnikania

Expertná skupina spoločensky zodpovedného podnikania, High Level Group on CSR (HLG), združuje zástupcov všetkých členských štátov , ktorí si vymieňajú skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti – zodpovedného podnikania.

Členovia expertnej skupiny budujú princípy spoločensky zodpovedného podnikania v jednotlivých členských štátoch predovšetkým na vládnej úrovni. Ich úlohou je získať podporu na vytváranie prostredia pre uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania pre firmy a zamestnávateľov. Zdieľajú stratégie a akčné plány prijaté vládami členských štátov.

Expertná skupina sa stretáva tri krát do roka.
Medzinárodné fóra sa konajú (Multistakes holders Forum) dva krát do roka.

Infromácie expertnej skupiny:


Správy z konferencií :

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk