Hlavné menu

Dohľad nad pracovným časom v doprave

Oprávnenia orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce (Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce) na úseku tzv. sociálnej legislatívy v doprave upravuje zákon č. 462/2007 Z. z.

Oprávnenia sa týkajú kontrol na cestách i v dopravných firmách zameraných najmä na denné a týždenné časy jazdy, prestávky v práci, doby denného a týždenného odpočinku, uchovávanie záznamových listov a karty vodiča podľa §34 a§ 35 uvedeného zákona.

S tým súvisí ukladanie pokút za správne delikty, prerokovávanie priestupkov a ukladanie pokút za priestupky , ktoré upravuje §37 a§ 38 predmetného zákona.

Na cestách vykonávajú inšpektoráty práce dohľad nad dodržiavaním pracovného času v doprave v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru SR.

Gestorom za transpozíciu smerníc Európskej únie o pracovnom čase v doprave a výkon dohľadu je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk