Hlavné menu

Sankcie

Sankcie sú nástrojom na presadzovanie uplatňovania právnych predpisov v praxi. Sankčné oprávnenia inšpekcie práce sú:

  • zákazy,
  • odobratie oprávnenia,
  • odobratie osvedčenia a preukazu,
  • uloženie finančnej pokuty.

Inšpektoráty práce ukladajú finančné pokuty (§ 19 a § 20 zákona č. 125/2006 Z. z.):

  • zamestnávateľom,
  • fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi,
  • fyzickým osobám.


Pri ukladaní pokuty inšpektorát práce zohľadňuje jej preventívne pôsobenie a prihliada aj na ďalšie okolnosti.

Proces uloženia sankcií sa riadi správnym poriadkom - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Sankcie ukladané v rámci trhového dohľadu ustanovuje zákon č. 56/2018 Z. z. a v rámci kontroly pracovného času v doprave upravuje zákon č. 462/2007 Z. z.


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk