Hlavné menu

Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce je orgán štátnej správy, ktorý zabezpečuje úlohy v oblasti inšpekcie práce s celoslovenskou pôsobnosťou, riadi a kontroluje inšpektoráty práce, zjednocuje a racionalizuje pracovné metódy inšpektorátov práce.

Je aj odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol inšpektorát práce.

Na webovej stránke Národného inšpektorátu práce sa nachádzajú:

  • informácie o záležitostiach inšpekcie práce a kontakty na Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce,
  • informačné letáky o niektorých pracovnoprávnych záležitostiach,
  • informácie o vysielaní zamestnancov do členských štátov Spoločenstva.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk