Hlavné menu

Trhový dohľad

Orgány inšpekcie práce sú v rozsahu svojej pôsobnosti aktívne aj pri tvorbe legislatívy a dohľade nad uvádzaním výrobkov na trh a do prevádzky podľa osobitných predpisov. Ide o dohľad podľa smerníc Európskej únie transponovaných do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je gestorom za prípravu právnych predpisov o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na niektoré výrobky, prevažne vyhradené technické zariadenia.

Národný inšpektorát práce riadi výkon trhového dohľadu na inšpektorátoch práce a realizuje ďalšie úlohy (napr. poskytuje informácie a správy) súvisiace s kontaktom s orgánmi Európskej komisie a členských štátov.

Dohľad vykonávajú inšpektoráty práce (§ 7 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z.) v rozsahu ustanovenom § 27 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími príslušnými zákonmi, nariadeniami vlády SR a nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady.

Orgány inšpekcie práce sú orgánmi dohľadu nad bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami nad určenými výrobkami,:

  • ktoré sú uvádzané na trh alebo do prevádzky, a
  • ktoré v práci používa zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Trhový dohľad vykonáva inšpekcia práce na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.
Dohľad vykonáva aj na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb, a to aj u výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora určeného výrobku, a ak ide o určený výrobok uvedený na trh, aj u vystavovateľa na výstavách a veľtrhoch.

Koordinátorom transpozície smerníc Európskej únie o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na výrobky do právnych poriadku Slovenskej republiky i výkonu trhového dohľadu je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk