Hlavné menu

Kedy sa poskytujú cestovné náhrady?

  • Pracovná cesta ( tuzemská pracovná cesta , zahraničná pracovná cesta ),
  • dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi (ďalej lem „dočasné pridelenie“),
  • vyslanie zamestnanca do členského štátu Európskej únie (ďalej len „vyslanie do štátu EÚ“),
  • vznik pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu (ďalej len „vznik pracovného pomeru“,
  • výkon práce v zahraničí,
  • cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť (ďalej len “cesta mimo rozvrhu pracovnej zmeny“),
  • pracovná cesta dočasne prideleného zamestnanca, na ktorú ho môže vyslať iba užívateľský zamestnávateľ.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk