Hlavné menu

Nenárokové cestovné náhrady

Nenárokové cestovné náhrady nie je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi . Ich poskytovanie je založené na dohode:

  • zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnej zmluve alebo inej písomnej dohode,
  • zamestnávateľa a odborovej organizácie, t. j. ich poskytovanie je dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo
  • ich poskytovanie závisí od rozhodnutia zamestnávateľa (napr. na základe vnútorného predpisu).

Nenárokové cestovné náhrady sa považujú u zamestnanca za predmet dane a sú pre neho zdaniteľným príjmom a súčasne vymeriavacím základom na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk