Hlavné menu

Rozsah nenárokových náhrad

Zamestnancovi pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu zamestnávateľ môže poskytnúť tieto nenárokové náhrady :

 • iné a vyššie náhrady,
 • iné druhy komerčného poistenia (§ 11 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách),
 • vreckové (§ 14 zákona č. 283/2002 Z. z.).

Iné a vyššie náhrady môžu podľa (§ 9 zákona č. 283/2002 Z. z.) aplikovať len zamestnávatelia, ktorí odmeňujú zamestnancov podľa Zákonníka práce.

Iné druhy komerčného poistenia

Zamestnávateľ môže zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu poskytnúť okrem nárokovej náhrady „poistenie nevyhnutných liečebných nákladov“ aj iné druhy komerčného poistenia napr.:

 • poistenie batožiny,
 • poistenie za úraz,
 • poistenie za spôsobenú škodu,
 • poistenie straty dokladov,
 • poistenie meškania batožiny a letu,
 • poistenie storno poplatku a pod.

(§ 11 ods. 2 Zákona č. 283/2002 Z. z.)

Vreckové

Zamestnávateľ môže podľa (§ 14 zákona č. 283/2002 Z. z.) popri nárokovej náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste poskytnúť zamestnancovi na krytie ťažko dokladovateľných potrebných vedľajších výdavkov aj vreckové.

Vreckové môže byť poskytnuté do výšky 40 % stravného , ktoré je stanovené v (§ 13 ods. 4 Zákona č. 283/2002 Z. z.).

O poskytovaní vreckového rozhoduje zamestnávateľ, pričom rozhoduje aj o výške vreckového.

V rámci jedného zamestnávateľa sa môže vreckové poskytovať v rozdielnej výške pre rôznych zamestnancov alebo pre skupiny zamestnancov , ak je na rozdielnu výšku oprávnený dôvod (zásada rovnakého zaobchádzania). Zamestnávateľ môže aj v rámci jednej pracovnej cesty priznať účastníkom tejto cesty rôznu výšku vreckového.

Tak isto môže byť stanovená iná výška vreckového pre jednotlivé časové pásma, pre jednotlivé krajiny .

Vreckové sa vždy vypočíta zo stravného:

 • pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia SR nad 12 hodín sa vreckové počíta vždy zo základnej sadzby stravného
 • pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia SR nad 6 hodín až 12 hodín sa vreckové počíta vždy z výšky 50 % zo základnej sadzby stravného
 • pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia SR do 6 hodín vrátane, sa vreckové počíta vždy z výšky 25 % zo základnej sadzby stravného.

Výpočet vreckového sa teda neviaže na skutočne poskytnuté stravné zamestnancovi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk