Hlavné menu

Výpočet priemerného platu na účely odstupného a náhrady za nevyčerpanú dovolenku

Na účely výpočtu odstupného, dovolenky a náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku je potrebné vypočítať priemerný mesačný plat.

Priemerný mesačný plat sa vypočíta ako priemer platu za obdobie dvanástich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu.

Súčet platov za posledných 12 mesiacov/12 = priemerný mesačný plat


Ak je obdobie poberania platu starostu obce (primátora mesta) kratšie ako 12 mesiacov , priemerný mesačný plat sa vypočíta ako podiel súčtu platov za príslušné obdobie a počtu mesiacov, ktoré starosta obce (primátor mesta) poberal plat.

Súčet platov za príslušné obdobie/Počet mesiacov, ktoré starosta obce (primátor mesta) poberal plat = Priemerný mesačný plat

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk