Hlavné menu

Predseda samosprávneho kraja

Plat predsedu VÚC ustanovuje zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja. Plat sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor zo súčinu základu platu a ustanoveného koeficientu platu 2,0 .

Účinnosť od 5. 3. 2016: Ak predsedovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí predsedovi plat v sume minimálnej mzdy.

Základ platu predsedu samosprávneho kraja je súčet najvyššej platovej tarify (základná stupnica platových taríf podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. ) a sumy limitu osobného príplatku vypočítanej z najvyššej platovej tarify základnej stupnice platových taríf ustanovenej pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme.

Tento súčet (základ platu) sa násobí koeficientom 2,0 .

Po zániku mandátu predsedu (výnimky ustanovuje zákon č. 302/2001 Z. z.)  patrí predsedovi odstupné z rozpočtu samosprávneho kraja, ktoré v závislosti od času výkonu funkcie je:

  • dvojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu kratšie ako päť rokov,
  • trojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako päť rokov.


Priemerným mesačným platom je súčet platu podľa § 3 (viď vyššie) alebo za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov  predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk