Hlavné menu

Odstupné

Po zániku mandátu predsedu (výnimky ustanovuje zákon č. 302/2001 Z. z.) patrí predsedovi odstupné z rozpočtu samosprávneho kraja, ktoré v závislosti od času výkonu funkcie je:

  • dvojnásobok jeho priemerného mesačného platu , ak vykonával funkciu kratšie ako päť rokov ,
  • trojnásobok jeho priemerného mesačného platu , ak vykonával funkciu dlhšie ako päť rokov .


Priemerným mesačným platom je súčet platu podľa § 3 (viď vyššie) alebo za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk