Hlavné menu

Žiadosť o dotáciu

Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ o dotáciu s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sídla kraja pôsobí materská škola alebo základná škola.

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Novú žiadosť v prípade nového žiadateľa môže žiadateľ predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny od 1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

K žiadosti je potrebné predložiť :

  • doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách,
  • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
  • dohodu s uvedením dôvodu, pre ktorý je materská škola alebo základná škola žiadateľom o dotáciu.


Vzor žiadosti na stiahnutie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk