Hlavné menu

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sa poskytuje oprávnenému žiadateľovi.

Žiadateľom o dotáciu môže byť:

  • zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej školy a základnej školy, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,
  • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,
  • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja alebo
  • v odôvodnených prípadoch materská alebo základná škola na základe písomnej dohody, ktorú spisuje materská alebo základná škola so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy spolu s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené.

 

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytovať žiadateľovi:

  • pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť predchádzajúcich dňu podania žiadosti o dotáciu je najviac vo výške životného minima.


Školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ o dotáciu s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sídla kraja pôsobí materská škola alebo základná škola.

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ  v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Novú žiadosť v prípade nového žiadateľa môže žiadateľ predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny od  1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

K žiadosti je potrebné predložiť

  • doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách,
  • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
  • dohodu s uvedením dôvodu, pre ktorý je materská škola alebo základná škola žiadateľom o dotáciu.


Vzor žiadosti na stiahnutie 

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytnúť žiadateľovi v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 € na dieťa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk