Hlavné menu

Podmienky poskytovania

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytovať žiadateľovi:

  • pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť predchádzajúcich dňu podania žiadosti o dotáciu je najviac vo výške životného minima .


Školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk