Hlavné menu

Podmienky poskytovania

Dotáciu na stravu od 1. mája 2023 je možno poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje:

  • posledný ročník materskej školy alebo základnú školu (v tomto prípade je potrebné, aby rodič alebo fyzická osoba, ktorej dieťa je zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiadali žiadateľa, aby na toto dieťa podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu),
  • materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Žiadateľ je povinný do 10. augusta príslušného rozpočtového roka úradu oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu na obdobie od 1. septembra do 31. decembra a predložiť aktualizovaný zoznam detí , ktorým sa poskytuje dotácia z titulu, že dieťa

  • navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
  • navštevuje materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • navštevuje materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Žiadateľ o dotáciu na stravu, má v prípade zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu (najmä zmena počtu detí oprávnených na dotáciu na stravu) povinnosť túto zmenu úradu oznámiť vždy do konca toho mesiaca, v ktorom k zmene došlo. V prípade, že túto zmenu nahlási, bude môcť žiadateľ zahrnúť do zúčtovania aj takéto dieťa resp. deti, ktoré neboli uvedené v zozname pri podávaní žiadosti resp. pri predložení jeho aktualizácie v termíne do 10. augusta.

Ak na základe oznámenia zmien v počte detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu z titulu hmotnej núdze domácnosti dôjde k naplneniu podmienky poskytovania dotácie na stravu na všetky deti v materskej škole z dôvodu, že viac ako 50 % detí v materskej škole, alebo základnej škole je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi môže úrad poskytnúť žiadateľovi doplatok sumy dotácie na stravu. Doplatok dotácie na stravu sa v takomto prípade poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena úradu oznámená, a to vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi už poskytnutou dotáciou na stravu na stanovené obdobie podľa zoznamu detí, ktorý bol prílohou žiadosti o dotáciu na stravu a sumou dotácie, ktorá zodpovedá počtu všetkých detí a to odo dňa, kedy zmena nastala do konca príslušného obdobia.

Uvedené sa poskytuje v záujme predchádzania finančným problémom, ktoré by mohli žiadateľom vzniknúť, v prípade významného nárastu počtu detí, ktorým by sa mala poskytovať dotácia na stravu, nakoľko by mohlo byť finančne náročné vykryť príslušné obdobie z vlastného rozpočtu žiadateľa do doby zúčtovania dotácie na stravu (marec nasledujúceho kalendárneho roka), čo v niektorých prípadoch môže predstavovať aj 3-4 mesiace.

Poskytnutú dotáciu na stravu za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Upozornenie:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad) žiadateľovi, ktorému bola do 30. apríla 2023 poskytnutá dotácia na stravu, sa do 25. mája 2023, poskytne doplatok tejto dotácie na obdobie od 1. mája 2023 do 31. augusta 2023 vo výške rozdielu medzi dotáciou na stravu podľa zákona účinného od 1. mája 2023 a poskytnutou dotáciou na stravu podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2023.

Za tým účelom bude žiadateľ povinný do 10. mája 2023 príslušnému úradu predložiť zoznam detí, na ktoré bola poskytnutá dotácia a je potrebné doplatiť rozdiel medzi dotáciou 1,30 € platnou do 30. apríla 2023 a dotáciou platnou od 1. mája 2023 a zároveň zoznam detí, na ktoré nebola dotácia poskytnutá, ale od 1. mája 2023 môže byť poskytnutá a ich rodičia prejavili záujem o stravovanie v školskej jedálni a o dotáciu.

V prípade, že tieto informácie žiadateľ úradu neposkytne, nebude možné zo strany úradu vypočítať doplatok a poskytnúť ho do 25. mája 2023 žiadateľovi.

Ak uvedený zoznam detí zašle žiadateľ v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách do konca mája 2023, bude môcť v zmysle § 4 ods. 8 písm. a) zákona dotáciu uplatniť v zúčtovaní dotácie za rok 2023 v roku 2024. Ak však zoznam detí nepošle ani v tomto termíne nebude možné na tieto deti uplatniť dotáciu ani vo vyúčtovaní!!!

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk